Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

„Czyste powietrze” - wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

 
 „Czyste powietrze” - wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.
 
 
Opis sprawy
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 
Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
             żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
               przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego;
 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie należy dołączyć w przypadku, gdy były osiągane przedmiotowe dochody);
 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (oświadczenie należy dołączyć w przypadku, gdy były osiągane przedmiotowe dochody);
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności wnioskodawcy lub członka Jego gospodarstwa domowego, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa; przedmiotowe zaświadczenie winno zawierać następujące informacje:
  • rok podatkowy, którego dotyczy zaświadczenie,
  • dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL,
  • forma opłacanego podatku,
  • wysokość przychodu,
  • stawka podatku,
  • wysokość opłaconego podatku
             dotyczy tylko osób, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną
             w formie: ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.
 
             inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu.
 
Uwaga!! Proszę o szczególne zapoznanie się z katalogiem dochodów zawartych w części III wniosku.
 
Miejsce złożenia żądania wydania zaświadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gronowie Elbląskim, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie (pokój nr 5)
 
W załączeniu:
  • druk żądania wydania zaświadczenia
  • załącznik składu rodziny (w przypadku gospodarstw domowych powyżej 4 osób)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 7:00 do 17:00
 
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140