Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Ostrzeżenie o podatności w panelach operatorskich (HMI) firmy Weintek

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gronowo Elblaskie

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy.  Drogi, znajdujące się na terenie Gminy Gronowo Elbląskie posiadają różnych zarządców. Jedynie część zadań określanych mianem zimowego utrzymania dróg należy do Gminy Gronowo Elbląskie. Wśród dróg gminnych są i takie, które mają innych właścicieli i zarządców niż Gmina Gronowo Elbląskie. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe, droga krajowa, posiadające innych zarządców - odpowiednio:  Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie.
Urząd Gminy Gronowo Elbląskie dba o utrzymanie dróg gminnych publicznych będących własnością Gminy Gronowo Elbląskie. Listę tych dróg zawiera załącznik.
Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
82-335 Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3
tel. (55) 231-56-13
kom. 727-577-522
 
 
 
 
 
 
W tym sezonie zimowym Gmina Gronowo Elbląskie zadanie zimowego utrzymania dróg realizuje we własnym zakresie. Zasady jakie obowiązują w tym sezonie w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych:
 1. uruchomienia akcji odśnieżania, odladzania dróg gminnych uruchamia się w czasie 24 godzin od pojawienia się oblodzenia;
 2. uruchomienia akcji odśnieżania dróg gminnych uruchamia się po wystąpieniu pokrywy śnieżnej o grubości min. 5 cm na drogach gminnych bądź chodnikach
  w ciągach dróg gminnych;
 3. Zważywszy na kategorie dróg, piaskiem i piaskiem z solą posypywane zostaną skrzyżowania, zakręty dróg, wzniesienia, przejścia dla pieszych oraz chodniki;
 4.  Kolejność przeprowadzania akcji zimowego utrzymania dróg gminnych na drogach gminnych przeprowadzane jest z uwzględnieniem:
 • wielkość średnio dobowego ruchu drogowego (SDR) liczonego w pojazdach rzeczywistych na    dobę (p/d);
 • funkcja w sieci dróg;
 • rodzaj komunikacji (regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i  pracowników do pracy);
 • rodzaj nawierzchni jezdni.
Za utrzymanie dróg wewnętrznych prywatnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, nie będących własnością gminy, odpowiadają  ich właściciele. To oni powinni zadbać o przejezdność tych dróg w okresie zimy, ich odśnieżanie i posypywanie solą lub piaskiem. Zjazdy jak i chodniki prowadzące do posesji z dróg gminnych, powiatowych oraz drogi krajowej powinny  być odśnieżone, odlodzone przez właścicieli posesji zgodnie z ustawą ustawa  z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt. 4) (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439
z późn. zm.)
Ważne miejsce na mapie komunikacyjnej Gminy Gronowo Elbląskie zajmują drogi powiatowe, za które odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku:
ZDP w Pasłęku
14-400  Pasłęk ul. Dworcowa 6 
tel. (55) 248-24-41
fax (55) 248-55-15
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku administruje drogami powiatowymi Powiatu Elbląskiego na terenie 9 gmin województwa warmińsko – mazurskiego: Pasłęk, Markusy, Rychliki, Młynary, Godkowo, Elbląg, Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie. Niżej wymienione są drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (w załączniku udostępniamy cały wykaz dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Elbląskiego, znaleźć w nim można również informacje kontaktowe):
 • 1103N Wikrowo - Różany
 • 1111N dr. kraj. nr 22 - Mojkowo
 • 1116N Kopanka Pierwsza – Jegłownik
 • 1117N dr. kraj. nr 22 -  Rozgart
 • 1118N Błotnica – Jegłownik
 • 1119N dr. kraj. nr 22 – Gajewiec
 • 1120N Fiszewo – Jasionno
 • 1122N Rozgart – Różany
 • 1125N Szlagnowo (Gmina Stare Pole) - Fiszewo
     Zimowym utrzymaniem dróg Przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2020 roku objętych zostało 530,582 km dróg, z podziałem w zależności od potrzeb gospodarczych i komunikacyjnych na trzy standardy zimowego utrzymania dróg, tj.:
 • V         standard zimowego utrzymania
 • VI        standard zimowego utrzymania
 • VII       standard zimowego utrzymania.
     Podstawowym kryterium zaliczenia poszczególnych dróg do danego standardu zimowego utrzymania było:
 1. wielkość średnio dobowego ruchu drogowego (SDR) liczonego w pojazdach rzeczywistych na    dobę (p/d);
 2. funkcja w sieci dróg;
 3. rodzaj komunikacji (regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i  pracowników do pracy)
 4. rodzaj nawierzchni jezdni.
Dyżur koordynacyjny i dyspozycyjny pełnić będą pracownicy ZDP;
 
Dla gmin Pasłęk, Markusy, Rychliki, Młynary, Godkowo:
Jacek Iwanicki        tel. kom. 509 351 564
 
Dla gmin Elbląg, Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie:
Michał Szawara       tel. kom.  519 196 170
                                                           
Odpowiedzialny za całokształt prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych są Kierownicy Robót Drogowej Służby Liniowej.  
 
Przez Gminę Gronowo Elbląskie przebiegają drogi o znaczeniu strategicznym – droga krajowa 22, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie (tel. 89 521 28 00, 89 521 28 01, informacja drogowa 19 111, Rejon w Elblągu: tel. 55 237 05 16 , zimowe utrzymanie dróg 55 237 05 18) – Oddział w Olsztynie utrzymuje drogę krajową S22
 
System Informacji Przestrzennej - mapa sieci dróg znajdujących się na terenie Gminy Gronowo Elbląskie
 
Operat Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych w roku 2020
 
Mapa z wykazem dróg powiatowych będących w zarządzeniu ZDP Pasłęk

Dnia 27 stycznia 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Przewodniczący Rady Gminy apeluje
o ograniczenie udziału w XXII Sesji Rady Gminy wyłącznie do Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Zespołu ds. rozwoju gospodarczego i pracowników Urzędu Gminy.
Druk Nr 8/21
ZOr.0002.1.2021.MN
O G Ł O S Z E N I E
 
Dnia 27 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr 1/21),
 2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 2/21),
 3. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 3/21),
 4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/21),
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gronowo Elbląskie, położonego w budynku wielolokalowym
  w miejscowości Rozgart nr 10/2 (Druk Nr 5/21),
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gronowo Elbląskie, położonego w budynku wielolokalowym
  w miejscowości Gronowo Elbląskie , ul. Elbląska nr 11/3 (Druk Nr 6/21),
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gronowo Elbląskie, położonego w budynku dwulokalowym
  w miejscowości Kopanka Druga 7/2 (Druk Nr 7/21).
 1. Informacje i komunikaty.
 2. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XXI/2020 z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 3. Zakończenie sesji.
 
 
 
Przewodniczący
   Rady Gminy
(-) Krzysztof Dorosz

Przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

 
Dnia 15 stycznia 2021 roku w świetlicy wiejskiej przy OSP w Gronowie Elbląskim,  Wójt Gminy Marcin Ślęzak oraz Doradca Ministra Sprawiedliwości Pan Michał Gzowski  uroczyście przekazali jednostce OSP Gronowo Elbląskie i jednostce OSP Jegłownik sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz budżetu gminy.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
W ramach pozyskanych środków jednostki OSP otrzymały:
OSP Gronowo Elbląskie – kamerę termowizyjną, motopompę pływającą, zestaw klinów
i podkładów do stabilizacji aparaty powietrzne z wyposażeniem, butle kompozytowe, sygnalizator bezruchu, detektor wielogazowy, latarki, uchwyty do latarki, rękawice, kompresor.
 
OSP Jegłownik – pilarkę spalinową, wspornik progowy, drabinę teleskopową, matę sprzętową, wytwornicę piany, prądownicę pianową, butlę do aparatu powietrznego, kamizelki asekuracyjne, pas ratowniczy, pompę elektryczną, prądownicę, wąż W42, podpory stabilizujące, węże hydrauliczne, butlę tlenową, wkrętarkę, piłę szablastą, pilarkę spalinową, przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, trójkąt, trójnóg ratowniczy,  taśmy 120 cm, liny  statyczne 25 m, linę statyczną 50 m, worki transportowe, bloczki ratownicze, karabinki stalowe.  
 
Koszt całego zadania wyniósł – 99 977,15 zł. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości – 98 977,38 zł. Wkład własny Gminy – 999,77 zł.