Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Przewodniczący Rady Gminy informuje

 
Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w związku
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, że udział w
XIV Sesji Rady Gminy będzie ograniczony wyłącznie do Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
 
Druk Nr 14/20
ZOr.0002.1.2020.MN
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Dnia 30 marca 2020 roku o godz. 1030 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 (Druk Nr 11/20),
 2. zmian w budżecie na 2020 r. (Druk Nr 12/20),
 3. emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Druk Nr 13/20),
 4. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok (Druk Nr 10/20),
 5. zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 1/20),
 6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Druk Nr 5/20),
 7. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/20),
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na 2020 rok (Druk Nr 2/20),
 9. przystąpienia Gminy Gronowo Elbląskie do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Druk Nr 3/20),
 10. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie
  z Cmentarza Komunalnego w Gronowie Elbląskim
  (Druk Nr 6/20),
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
  w budynku wielolokalowym w Jegłowniku przy ulicy Młyńskiej nr 6 (Druk Nr 7/20),
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr 8/20)
 13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „w 2020 roku (Druk Nr 9/10).
 1. Informacje i komunikaty.  
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 rok,
 2. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
  i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2019 roku,
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie za 2019 rok,
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2019,
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 1. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 2. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący
    Rady Gminy
Krzysztof Dorosz
 
 

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie informuje

Gronowo Elbląskie, 2020-03-23
 
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
informuje, że kwalifikacja wojskowa zaplanowana na okres
01-02 kwietnia 2020 roku została odwołana
 
Informuję, że Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 została zakończona 13 marca br.
Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.
Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.
Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br.
nie mają już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.
W związku z powyższym proszę, aby osoby, które otrzymały wezwania nie stawiały się do kwalifikacji wojskowej.
               
Podstawę prawną zakończenia kwalifikacji stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2020r. (Dz. U. poz. 423).
 
    Wójt Gminy
(-) Marcin Ślęzak
               
 

W związku z zapobieganiem .....

INFORMACJA
 
W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim nie przyjmuje interesantów do odwołania.
 
Pismo kierowane do Urzędu Gminy proszę wrzucić do skrzynki znajdującej się w przedsionku.
 

W sprawach kierowanych do Urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
 
Nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 55 231 56 13, 55 231 56 23.
 

Aplikacja Kwarantanna domowa

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
 
 

Pomoc Żywnościowa WAŻNA Informacja

 
 
#zostańwdomu
 
 
 
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym i wprowadzonym stanem epidemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że żywność w miesiącu marzec 2020 będzie dystrybuowana przez pracowników GOPS-u bezpośrednio do odbiorców.
 
! ! ! PROSIMY NIE PRZYJEŻDŻAĆ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ! ! !
 
 
Wszelkie dodatkowe informacje: 55-231-56-10
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 8/OG/2020 WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 23 marca 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8/OG/2020
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
z dnia 23 marca 2020 roku
 
w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie
 
Na podstawie art. 21b  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1398 z zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Gronowo Elbląskie.
 
§2. Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie:
 
1)   Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł. netto lub dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę
w rodzinie pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.
 
2)  Pomoc niepieniężna:
 1. udzielenie schronienia,
 2. zapewnienie posiłku lub żywności,
 3. pomoc rzeczowa w postaci odzieży i środków czystości,
 4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł. netto lub dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę
w rodzinie pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.
 
3)  Zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz
z dowozem, dla osób w szczególności starych samotnych, niepełnosprawnych
i objętych kwarantanną domową – pomoc ta przysługuje bez kryterium dochodowego.
 
4)  Jeżeli osoba nie ma możliwości odbywania kwarantanny domowej w miejscu zamieszkania lub w innym wskazanym miejscu u bliskiej rodziny, gmina umożliwi takiej osobie „odbywanie kwarantanny”, w miejscu udostępnionym przez gminę, zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej. 
 
§3. Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.
 
§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                          (-) Marcin Ślęzak
 

Dzieci się uczą i młodzież się uczy

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci.  W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska. 
Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U
 
Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.
 
 

Urząd Pracy INFORMACJA

 
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
ul. Saperów 24
82-300 Elbląg
tel. 55 237-67-00

           
 
 
 
 
 
 
 
DatA:  19.03.2020 r.                                                                                 NR: CAZPPZ.061.12.2020.BW
DO: według rozdzielnika  
 
 
KOMUNIKAT!
Szanowni Państwo,
 
Ponadto informujemy, że wstrzymane zostaje wydawanie skierowań bezrobotnym na staże, szkolenia oraz subsydiowane oferty pracy.
 
 • Zachęcamy do korzystania z możliwości rejestracji elektronicznej pod adresem: www.praca.gov.pl
 • Zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego składania ofert pracy pod adresem: www.praca.gov.pl lub telefonicznie: 552376754, 552376749, 552376726, Filia Urzędu w Pasłęku 552499609
 
Kontakt: PUP Elbląg tel.: 552376700, 552376703; Filia Urzędu w Pasłęku tel.: 552499600 email: sekretariat@elblag.praca.gov.pl
 
 
Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl
 1. BUDOWLANEJ: betoniarz, dekarz – blacharz, dociepleniowiec, cieśla, malarz budowlany, murarz, murarz – tynkarz, płytkarz, pracownik wykonujący prace na elewacji, robotnik budowlany, zbrojarz, pomocnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany – pomocnik.
 2. STOLARSKIEJ: monter kuchni modułowych, monter stolarki budowlanej, pomocnik stolarza, stolarz, stolarz – pilarz, szlifierz – polerowacz.
 3. KIEROWCY, OPERATORZY MASZYN: operator w obszarze rozlewu piwa, operator warzelni, operator magazynu, operator urządzeń do mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych – wtryskarkowy.
 4. MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektryk, mechanik, monter, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter klimatyzacji, pomocnik elektryka, spawacz MIG/MAG/TIG, ślusarz, ślusarz / spawacz, ustawiacz maszyn.
 5. USŁUGOWEJ: kasjer – sprzedawca, kucharz, opiekun w DPS, recepcjonista/ka, sprzedawca w sklepie medycznym, krawcowa, pomoc kuchenna – lepienie pierogów.
 6. SPECJALIŚCI: inspektor ds. administracyjno – mieszkaniowych i magazynowych, nauczyciel języka angielskiego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – stażysta, bosman – motorzysta żeglugi śródlądowej, marynarz żeglugi śródlądowej, referent ds. księgowości, specjalista ds. kadrowo – płacowych, kierownik działu organizacyjno-prawnego, menager.
 7. INNE: brygadzista – pracownik ogrodniczy, konserwator maszyn i urządzeń technicznych oraz sportowych, magazynier, pracownik gospodarczy, pracownik zaplecza sportowego – konserwator obiektu i urządzeń sportowych, formierz laminiarz, pracownik prac prostych, pracownik fizyczny – pracownik produkcji opakowań, strażnik działu ochrony, zarządca nieruchomości.
 
Oferty pracy z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami:
Pracownik produkcji, sprzątaczka.
 
Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy|
do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

Informujemy że w harmonogramie odbioru odpadów ....

Informujemy że w harmonogramie odbioru odpadów wystąpił błąd.
Zmiana następuje w sektorze III. Wywóz plastiku w dn. 13 i 27.03, szkło 19.03.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Szanowni Państwo,
 
Informuję,  iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, _Polskie Towarzystwo Psychologiczne_ uruchomiło
pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.:      730 822 320
 
Z poważaniem
 
Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Lipniewicz
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie