Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Wykaz Nieruchomości do użyczenia z dnia 19 stycznia 2021 r

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do konsultacji telefonicznych w czasie pandemii koronawirusa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do konsultacji telefonicznych w czasie pandemii koronawirusa
Drodzy mieszkańcy Gminy Gronowo Elbląskie, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z obecną sytuacją z COVID-19 umożliwiamy Wam konsultacje telefoniczne z terapeutą w zakresie uzależnień i przemocy                        w rodzinie.
Na konsultacje zapraszamy wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.
Konsultacje i porady będą udzielane w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca       w godzinach od 13:00 do 15:00 pod nr telefonu 55 231 56 13 w. 47, natomiast na konsultacje (telefoniczne i osobiste) można umawiać się na wskazany wyżej nr telefonu od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 14:00.
Informujemy, że zainteresowane osoby mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji dla osób z problemem alkoholowym – program ograniczania picia e-pop https://e-pop.pl/#/welcome.
Ponadto na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” . Pogotowie to prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób  doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy  800-12-00-02.
Działa również poradnia e-mailowa:  niebieskalinia@niebieskalinia.info.   Ponadto w poniedziałki w godz.  13:00  -  15:00  można skonsultować  się                     z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).     Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się  językiem migowym.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gronowie Elbląskim

Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś wiedzieć!
Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo
ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.
Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych
na rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, której głównym zadaniem
jest dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG
są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?
BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych
Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro
w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie –  BFG wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków.
Gwarancje na wszystkich kontach osobistych
Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG.
Do produktów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być spokojni o swoje pieniądze.
Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych przez inne podmioty niż bank
lub SKOK, nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być
np. kupiona w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest bank,
ale współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
nie zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośrednictwem banku – przeznaczamy
na inwestowanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowników banku lub SKOK-u, czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.
Prowadzę firmę. Czy ja też jestem chroniony?
Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKOK-u środków mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej instytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachunki firmowe osób, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, są traktowane tak samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, dotyczy ich jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli natomiast prowadzimy spółkę, która ma osobowość prawną, jest ona traktowana jako osobny „klient” i przysługuje jej odrębny limit.
Gdzie dowiem się więcej?
To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych oszczędności, a im więcej w tym temacie wiemy, tym bardziej działa to na naszą korzyść. Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych informacji
na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na: www.gwarancjebfg.pl.
BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem  0 800 569 341.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:
 
 1. Ochrona praw człowieka
  2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
  4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego
Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.
 
Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!
 
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie:  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  (lider),  Fundacja Edukacja dla Demokracji  i  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego . Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Gronowo Elbląskie

 
Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych
oraz publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022
w Gminie Gronowo Elbląskie
 
KRYTERIA:
 
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
 
 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
 
Wskazane kryterium
Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
Kryterium nr 1
OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
Kryterium nr 2, 3, 4, 5
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
Kryterium nr 6
PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
Kryterium nr 7
DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gronowo Elbląskie jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku poz. 2083).
 
Kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:
 
1
kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
20 punktów
2
praca/nauka rodziców/opiekunów prawnych:
 
 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko
8 punktów
 1. kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczy się w systemie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
4 punkty
 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają bez pracy
1 punkt
3
deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin
2 punkty
4
zmiana miejscowości zamieszkania
2 punkty
 
 
W celu potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola.
 
 
Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:
 
1
kandydat, który w bieżącym roku szkolnym uczęszczał do przedszkola, znajdującego się w obwodzie szkoły
40 punktów
2
droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej
15 punktów
3
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
10 punktów
4
miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
5 punktów
 
 
 
 
 
TERMINY:
 
Terminy rekrutacji ustalone Zarządzeniem Nr 1/OG/2021 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 11 stycznia 2021 roku   w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1-12.03.2021
04-11.05.2021
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm)
22.03.2021
21.05.2021
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29.03.2021
24.05.2021
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30.03-09.04.2021
31.05-11.06.2021
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
16.04.2021
16.06.2021
 
 
 
 
 
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postepowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 - 12.03.2021
04 - 11.05.2021
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm)
22.03.2021
21.05.2021
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29.03.2021
24.05.2021
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30.03-09.04.2021
31.05-11.06.2021
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
16.04.2021
16.06.2021
 
 
Sporządziła: Jadwiga Pliszka
Gronowo Elbląskie, 12.01.2021 r.

Gdzie można się zaszczepić? Powstała mapa punktów szczepień w całym kraju

Gdzie można się zaszczepić? Powstała mapa punktów szczepień w całym kraju
 
Fot. www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
Na stronach rządowych udostępniono mapę z lokalizacjami punktów szczepień przeciw COVID-19 w całym kraju. Lista ma być na bieżąco aktualizowana. Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień.
Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
Na terenie Gminy Gronowo Elbląskie szczepienia będą wykonywane w Ośrodku Zdrowia  przy ul. Elbląskiej 11A, 82-335  Gronowie Elbląskim
Proces szczepień – zgodnie z programem - jest realizowany etapami. Obecnie realizowany jest etap 0, podczas którego szczepienia otrzymują m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Zgodnie z zapowiedziami rządu, 15 stycznia 2021 r. mają się rozpocząć zapisy na szczepienia powszechne, które zostały podzielone na trzy etapy
W następującej kolejności szczepieni będą:
 1. etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60 roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;
 2. etap 2: osoby w wieku poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;
 3. etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.
 

AWARIA POJAZDU ODBIERAJĄCEGO ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z TERENU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE!

W związku z awarią pojazdu firmy KOMA OLSZTYN Sp. z o. o. odbierającego odpady z terenu gminy Gronowo Elbląskie informujemy, że planowany na dzisiaj, tj. 04.01.2021 r. (poniedziałek) odbiór odpadów z tworzyw sztucznych w miejscowościach Dworki, Fiszewo, Gajewiec, Gronowo Elbląskie, Jasionno, Oleśno, Rozgart i Różany się nie odbędzie. Odpady z tworzyw sztucznych zostaną odebrane jutro, tj. 05.01.2021 r. (wtorek). Za utrudnienia przepraszamy.
Prosimy o pozostawienie wystawionych pojemników i worków
we wtorek 5 stycznia 2021 r.

Życzenia Noworoczne