Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Przypominamy, że coroczne czyszczenie i przegląd komina to obowiązek. Chodzi o bezpieczeństwo!

Należy zauważyć, że w okresie grzewczym zwiększa się częstotliwość zdarzeń związanych z gaszeniem pożarów przewodów kominowych oraz zatruć tlenkiem węgla. Najczęstszą przyczyną pożarów sadzy w kominie jest brak okresowego czyszczenia przewodu kominowego oraz jego konserwacji. Pamiętajmy, że pożar sadzy w kominie może spowodować pękniecie przewodu kominowego
i rozprzestrzenienie się ognia do pomieszczeń wewnętrznych budynku. W czasie takiego pożaru z komina wylatują iskry oraz płaty palącej się sadzy co może doprowadzić do zapalenia się materiałów palnych znajdujących się w bezpośredniej odległości np. pokrycie dachu z materiałów palnych, rynny z tworzywa sztucznego. Może też dojść do zapalenia się sąsiednich budynków.
Podczas pożaru komina należy:
 • Poinformować wszystkich mieszkańców budynku o zagrożeniu, w razie potrzeby zarządzić ewakuację.
 • Zaalarmować Straż Pożarną.
 • Wygasić palenisko, zamknąć dopływ powietrza do pieca.
 • Nadzorować przewód kominowy na całej jego długości, pod kątem pęknięć.
 • Nie należy gasić takiego pożaru wodą, ponieważ może to doprowadzić do pęknięcia komina, taki pożar należy zgasić gaśnicą proszkową.
 • Po ugaszeniu pożaru komin należy wyczyścić i skontrolować jego stan techniczny – te czynności powinien wykonać kominiarz.
 • Nieusunięte uszkodzenia komina po pożarze i dalsza jego eksploatacja może doprowadzić do pożaru budynku oraz zatrucia tlenkiem węgla (czadem).
Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych regulują poniższe akty prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.):
 • Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
 • Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
 1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 1. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
  w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
  i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych
  w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140