Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Księgowy 1/2 etatu

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Księgowy
1/2 etatu
 
 1. Nazwa i adres jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
82-335 Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
 
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu                        na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków;
5) Spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych;
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 2 letniej praktyki w księgowości
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Wymagania dodatkowe
1) Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
2) Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych;
3) Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych;
4) Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej;
5) Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi, w tym programach płacowo finansowo-księgowych, płatnika-ZUS;
6) Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
7) Umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenie planów, zestawień, prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
8) Cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, a także na samodzielnym stanowisku, kreatywność, asertywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, odporność na stres;
9) Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
    IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Współpraca z głównym księgowym w zakresie opracowania rocznych planów finansowych określających potrzeby działalności Ośrodka,
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS,
 4. Współpraca z głównym księgowym w przygotowaniu projektu budżetu, zmian w budżecie, bieżąca analiza realizowanego budżetu,
 5. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe,
 6. Dekretowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 7. Prowadzenie rozliczeń ZUS i US oraz innych wynikających z przepisów prawa,
 8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 9. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu                           i sprawozdawczości funduszu, analizowanie zgodności wydatków z regulaminem                                i obowiązującymi przepisami,
 10. Obsługa finansowa i rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, konkursów
 11. Prowadzenie ewidencji wszystkich składników majątkowych,
 12. Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka – sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji płacowej z umów o pracę, umów zleceń i innych.
 13. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu dokumentów(dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 14. Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Praca na podstawie umowy o pracę w 1/2 wymiarze czasu pracy,
2. Praca biurowa, przy monitorze komputerowym, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.
 1.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty
1) Życiorys (CV);
2) List motywacyjny;
3) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (załącznik 1);
4) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (Załącznik 2);
5) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania                   z pełni praw publicznych (Załącznik 2);
6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku (Załącznik 3);
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesy rekrutacji (Załącznik 3);
8) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
9) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
10) Świadectwa pracy lub zaświadczenia dotyczące zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).
 1. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim ul. Łączności 3 pok. 5 lub przesłać                 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82-335 Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3           z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy” w terminie                            do dnia 29 września 2023r do godz. 1500.
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. Nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
a) I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym;
b) II etap – merytoryczna ocena kandydatów, która składać się może z testu kwalifikacyjnego i z rozmowy kwalifikacyjnej;
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika GOPS odrębnym zarządzeniem;
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie i tablicy ogłoszeń.
 1.  Informacje dodatkowe
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 55 231 56 10
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gronowie Elbląskim
Marzena Białogrzywa
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140