Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

PILNE!!!!! Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Gmina Gronowo Elbląskie złożyła wniosek o przyznanie Grantu w konkursie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej i zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego, CPPC zwróciło się do Gminy Gronowo Elbląskie o uzupełnienie danych opartych na dotychczas złożonych  przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletnie oświadczeniach.
W związku z powyższym w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w ww. oświadczeniach, zwracam się z prośbą o dostarczenie kopii dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie krewnego w linii prostej, w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (PPGR) (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS, książeczka zdrowia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych).
Dokumentację należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia br. w jednej z następujących form:
  •    drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres: gminagronowo@gminagronowo.pl
  •    faxem na numer: 55-2315623
  •    osobiście w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim
  •    tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):
W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, należy załączyć do dostarczonych kopii dokumentów adnotację zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.
W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Panią Jadwigą Pliszka - Sekretarzem Gminy 55 231 56 13 w.36.
                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                        Marcin Ślęzak

Premiera Płyty

XXXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w związku z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-
2 udział w XXXII Sesji Rady Gminy będzie ograniczony wyłącznie do
Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy,
Kierownika ZRGo oraz pracowników Urzędu Gminy i Sołtysów.
Druk Nr 123/21
ZOr.0002.11.2021.MN
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Dnia 26  listopada  2021  roku  o  godz.  1400 w  sali  nr  23  Urzędu  Gminy
Gronowo Elbląskie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2021-2038 (Druk Nr 120/21),
b)  zmian w budżecie na 2021 r. (Druk Nr 121/21),
c)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 122/21)
d)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z terenu Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 118/21),
e)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie na rok 2022 (Druk
Nr 119/21).
5.  Informacje i komunikaty.
6.  Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XXXI/2021 z Sesji Rady Gminy
Gronowo Elbląskie,
7.  Zakończenie sesji.
Przewodniczący
   Rady Gminy
Krzysztof Dorosz

Nabór do OSP Gronowo Elbląskie

Dofinansowanie dla firm w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium:
„Dofinansowanie dla firm w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych ”
Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i innych formach kształcenia.
Termin: 8 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00.
Miejsce: platforma on-line.
Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl
(w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach)
Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 55 620 09 13/14/16.
Serdecznie zapraszamy!
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
czytaj dalej

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Wojewoda uhonorował pracowników Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 listopada 2021 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Wojewoda Artur Chojecki wręczył pracownikom Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim Złote Medale za Długoletnią Służbę. Wśród odznaczonych była Sekretarz Gminy Jadwiga Pliszka oraz inspektorzy Ewa Piepiórka i Henryk Malecki.
 
 
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczowiska Górne, położonej na działkach nr 153, 130 oraz 166 obręb Karczowiska Górne - ZAKOŃCZONA

We wrześniu zostały zakończone prace związne z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Karczowiska Górne. Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa odział Terenowy w Olsztynie
czytaj dalej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2021
 
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 –czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:
  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
czytaj dalej

Plan Polowań Zbiorowych

1 2 3 4 5 6 ... 66

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 8:30 do 16:30
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140