Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

warsztaty nt. pozyskiwania środków

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
 
 
 

100 rocznica urodzin

 
 
Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim
czci 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II – patrona szkoły
18 maja przypada 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II.
Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim, której Papież jest
patronem zaprasza do świętowania tego niezwykłego wydarzenia.
 
 

Informacja

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do konsultacji telefonicznych w czasie pandemii koronawirusa.
 
Drodzy mieszkańcy Gminy Gronowo Elbląskie, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z obecną sytuacją z COVID-19 umożliwiamy Wam konsultacje telefoniczne z terapeutą w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.
Na konsultacje zapraszamy wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.
Konsultacje i porady będą udzielane w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600 pod nr telefonu 55 231 56 13 w. 47, natomiast w miesiącu maju 2020 roku w dniach 18 i 25.
Na konsultacje można umawiać się na wskazany wyżej nr telefonu od poniedziałku do piątku od godz. 1000 do 1400.
Informujemy, że zainteresowane osoby mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji dla osób z problemem alkoholowym - program ograniczania picia e-pop https://e-pop.pl/#/welcome.
Ponadto na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pogotowie to prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy  800-12-00-02.
Działa również poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.Ponadto w poniedziałki w godz. 1300 - 15 00 można skonsultować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
 
                                                                                        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
                                                                                               Alkoholowych w Gronowie Elbląskim 
 

„Młodzi eksperymentują ..."

Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim oraz Szkoła Podstawowa w Jegłowniku  biorą udział w projekcie „Młodzi eksperymentują – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Gronowo Elbląskie.
Okres realizacji: 01.11.2018 – 30.06.2020
Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas VII, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów z dwóch szkół podstawowych w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w niezbędny sprzęt oraz pomoce do nowych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki. Wyposażenie szkolnych pracowni obejmuje zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, niezbędnych narzędzi do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji w tym narzędzia TIK wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi. Dodatkowo uczniowie klas VII wezmą udział w zajęciach dodatkowych:
a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,
b) dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
c) koła zainteresowań dla uczniów oraz wezmą udział w  wyjazdach edukacyjnych.
Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu metodą eksperymentu oraz w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem. W rezultacie nauczyciele nabędą  cenne umiejętności i trwałe nawyki w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów, z wykorzystaniem metody eksperymentu i narzędzi TIK
Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele rozwiną kompetencje matematyczno – przyrodnicze uczniów oparte na metodzie eksperymentu.
 
Ogólna wartość projektu:  646 080,91 zł
Wkład Unii Europejskiej:  549 168,77 zł
 
 

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 32

Teleturniej

Ostrzeżenie Meteorologiczne

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie
Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.
 
Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:
  • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
  • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

Szczepienie psów !

                            Szczepienie psów !
 
Dnia 07-05-2020  (czwartek) w godzinach od 09-11 i od 16-17
odbywa się szczepienie psów w miejscowości Jegłownik .
 
Kopanka II
07-05-2020  (czwartek) w godzinach od 12:30-13:00
 
Wiktorowo
07-05-2020  (czwartek) w godzinach od 09:00-09:30
 
Wikrowo
07-05-2020  (czwartek) w godzinach od 11:00-11:30
*****************************************************************************************************************
Dnia 11-05-2020 (poniedziałek)
Szopy
11-05-2020 (poniedziałek) w godzinach od 09:00-09:30  (Szopy 3)
 
Karczowiska
11-05-2020 (poniedziałek) w godzinach od 11:00-11:30 (koło sklepu)
 
 

ARiMR: korzyści z cyfryzacji

ARiMR: korzyści z cyfryzacji
Od 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW. Moduł eLZP, bo tak ten system się nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także przyspiesza załatwianie spraw rolników.
 
Do tej pory zatwierdzone podpisem listy zleceń płatności dla dopłat i towarzyszące im dokumenty były drukowane przez pracownika biura powiatowego ARiMR, podpisywane ręcznie przez pracownika biura powiatowego, a następnie wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej do centrali Agencji. Dopiero po odpowiednich sprawdzeniach, także wewnątrz centrali ARiMR, uruchamiana była procedura wypłaty rolnikom dopłat bezpośrednich i obszarowych. Teraz ten cały proces odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu eLZP. Dzięki temu rozwiązaniu skraca się czas obiegu dokumentów niezbędnych do realizacji płatności, co przekłada się na szybsze przekazywanie dopłat rolnikom. Zyskują beneficjenci, ale zyskuje także Agencja. Dostarczanie list zleceń płatności nie w wersji papierowej, ale elektronicznej sprawia, że ARiMR może ograniczyć koszty papieru i przesyłek.
W 2018 r. Agencja udostępniła na swojej stronie internetowej nową aplikację (eWniosekPlus) służącą do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom wstępnie wypełniony, na podstawie danych z roku poprzedniego, wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi, co w znacznym stopniu ułatwia rolnikom corocznie ich składanie. Aplikacja ta informuje także rolników o występujących brakach i błędach kontroli krzyżowych. Składanie przez rolników wniosków o przyznanie płatności przez internet przyczyniło się znacznie do szybszej obsługi wniosków, czego dowodem jest każdego roku liczba rolników dla których wypłacane są zaliczki.
Agencja w ostatnim czasie uruchomiła również portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy mogą szybko
i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących posiadanych przez siebie zwierząt gospodarskich.
 
Kolejnym innowacyjnym projektem jest przygotowywana przez ARiMR aplikacja mobilna na smartfony, będąca platformą do wzajemnych kontaktów Agencji i rolników. Za pomocą tego narzędzia rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Zbędne staną się papierowe pisma, wezwania, jak i odpowiedzi na nie lub osobiste stawienie się w urzędzie. Skróci się zatem czas obiegu korespondencji, zmniejszy się także liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych
w gospodarstwach rolników przez pracowników Agencji. W konsekwencji zyska rolnik  –  korzystanie
z mobilnej aplikacji przyspieszy ocenę jego wniosku i wydanie decyzji, a tym samym wypłatę pieniędzy.
 
Wszystkie te informatyczne przedsięwzięcia, w tym wdrożony właśnie Moduł eLZP, wpisują się
w realizowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa strategię 4.0. O słuszności wyboru tej drogi może świadczyć fakt, że w sytuacji kryzysowej, a z taką po wybuchu pandemii mamy teraz w Polsce i na świecie do czynienia, technologie cyfrowe stają się jak nigdy przedtem istotne
w działalności urzędów  i instytucji państwowych, umożliwiając im w trudnych warunkach realizację powierzonych zadań.
W ostatnich latach Agencja mocno inwestuje w technologie cyfrowe. Zaczęło się w 2016 r.
od uruchomienia w Lublinie specjalnego ośrodka tworzenia oprogramowania zatrudniającego specjalistów z branży IT. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że projekty realizowane siłami własnymilepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Realizacja projektów własnymi zespołami ma również tę przewagę nad procesem dostarczania rozwiązań IT przez firmy zewnętrzne, że nie jest obarczona koniecznością organizowania czasochłonnych przetargów przez ARIMR, a celem projektów jest spełnienie oczekiwań użytkowników końcowych, a nie osiągnięcie zysku.