Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

XX Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Przewodniczący Rady Gminy apeluje
o ograniczenie udziału w XX Sesji Rady Gminy wyłącznie do Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Zespołu ds. rozwoju gospodarczego i pracowników Urzędu Gminy.
Druk Nr 73/20
ZOr.0002.7.2020.MN
O G Ł O S Z E N I E
 
Dnia 26 listopada 2020 roku o godz. 1000 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 (Druk Nr 66/20),
 2. zmian w budżecie na 2020 r. (Druk Nr 67/20),
 3. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 68/20),
 4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” - roboty dodatkowe konieczne wykończeniowe (Druk Nr 69/20),
 5. zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 70/20),
 6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” w 2021 roku (Druk Nr 71/20),
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w miejscowości Rozgart nr 34/1 (Druk Nr 72/20).
 1. Informacje i komunikaty.
 2. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XIX/2020 z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 3. Zakończenie sesji.
 
 
 
Przewodniczący
   Rady Gminy
(-) Krzysztof Dorosz

SPIS ROLNY 2020

Plan polowań zbiorowych 2020/2021

Mistrzostwa WMZLZS w wędkarstwie spiningowym "Szczupak Jesieni - 2020" 14.11 - 14.12.2020

Centralny Wodociąg Żuławski sp z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Ząbrowo dnia 16.11.2020 r.
 
 
 
 
 
                                    OGŁOSZENIE
 
 
Centralny Wodociąg Żuławski sp z o.o.
  w Nowym Dworze Gdańskim
          
 
Informuje, że w związku z awarią na sieci, dnia 16.11.2020 od godziny 1000 do godziny 1500  zostanie wstrzymana dostawa wody w miejscowościach Dworki i Oleśno.
Za utrudnienia przepraszamy.

„Czyste powietrze” - wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

 
 „Czyste powietrze” - wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.
 
 
Opis sprawy
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 
Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
             żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
               przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego;
 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie należy dołączyć w przypadku, gdy były osiągane przedmiotowe dochody);
 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (oświadczenie należy dołączyć w przypadku, gdy były osiągane przedmiotowe dochody);
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności wnioskodawcy lub członka Jego gospodarstwa domowego, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa; przedmiotowe zaświadczenie winno zawierać następujące informacje:
 • rok podatkowy, którego dotyczy zaświadczenie,
 • dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL,
 • forma opłacanego podatku,
 • wysokość przychodu,
 • stawka podatku,
 • wysokość opłaconego podatku
             dotyczy tylko osób, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną
             w formie: ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.
 
             inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu.
 
Uwaga!! Proszę o szczególne zapoznanie się z katalogiem dochodów zawartych w części III wniosku.
 
Miejsce złożenia żądania wydania zaświadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gronowie Elbląskim, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie (pokój nr 5)
 
W załączeniu:
 • druk żądania wydania zaświadczenia
 • załącznik składu rodziny (w przypadku gospodarstw domowych powyżej 4 osób)
 

Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich „ZDALNA SZKOŁA” oraz „ZDALNA SZKOŁA+”

Gmina Gronowo Elbląskie
realizuje projekty dofinansowane
z Funduszy Europejskich
„ZDALNA SZKOŁA”  oraz „ZDALNA SZKOŁA+”
 
W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Gronowo Elbląskie zakupiła 16 komputerów przenośnych za kwotę 50.598,85 PLN. Zakup w całości sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu dofinansowanego z UE wynosi 55.000.00 zł.
Natomiast w ramach projektu  grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” Gmina Gronowo Elbląskie zakupiła 18 laptopów  za kwotę 56.923,71. Zakupu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego intenetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.  Całkowita wartość projektu 59.999,58 zł.
 
Celem projektów jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do sprzętu komputerowego, służącego do realizowania nauczania na odległość w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół, poprzez:
a) zakup sprzętu komputerowego (laptopy, słuchawki, mysz komputerowa)
b)użyczenie zakupionego sprzętu komputerowego w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół dla celów realizowania kształcenia na odległość.
Projekty są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Komputery przekazano dyrektorom szkół, dla których Gmina Gronowo Elbląskie jest organem prowadzącym w celu udostępnienia ich do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.