Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Pomoc Żywnościowa

   OGŁOSZENIE
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie wydawana w świetlicy wiejskiej w Gronowie Elbląskim w dniach:
  • 6 maja 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00
  • 7 maja 2020 r. w godz. od 8.00 do 14.00
Regulamin kolejki do odbioru żywności w czasie epidemii:
  • Prosimy aby w miarę możliwości żywność odbierać bez osób towarzyszących w szczególności dzieci
  • W świetlicy wiejskiej może znajdować się jedynie jedna osoba odbierająca żywność
  • Osoby w kolejce przed świetlicą stoją w odstępach 2 metrowych (wyznaczone linie taśmą)
  • Wszystkie osoby odbierające żywność mają obowiązek posiadania maseczek i rękawiczek
  • W celu sprawnego pakowania artykułów przypominamy o obowiązku posiadania siatek
Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa na czas trwania epidemii podpis na kartotece składa pracownik wydający żywność.
Produkty w miesiącu maj: Fasola, Koncentrat, Burczaki, Makaron kukurydziany, Kasza, Mleko, Pasztet, Cukier, Gołąbki.  

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

INFORMACJA
 
Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.Pogotowie to prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800-12-00-02.Działa również poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Ponadto w poniedziałki w godz. 1300 - 15 00 można skonsultować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).
Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
 
                                                                                        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
                                                                                               Alkoholowych w Gronowie Elbląskim 

Doradztwo na miarę potrzeb w WMODR Olsztyn.

 
Informacja prasowa
Olsztyn,24.04.2020r.
 
Doradztwo na miarę potrzeb w WMODR Olsztyn.
Ośrodek wdrożył nowe narzędzia kontaktu z rolnikami, aby skutecznie doradzać i rozwiązywać bieżące problemy pomimo barier komunikacyjnych.
Codzienny rytuał pracy zmienił swój wymiar ale nie jakość  świadczenia. Zgodnie z zaleceniami rządu, w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów, w Ośrodku został wprowadzony system pracy zdalnej uzupełniony świadczeniem dyżurów pracowników w miejscu pracy tj. w Centrum w Olsztynie i w Oddziale w Olecku oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Doradcy terenowi czuwają nad płynnością pracy, na bieżąco wypełniając wnioski pomocowe.
Wraz z wejściem w życie obostrzeń związanych z pandemią COVID -19 uruchomione zostały dodatkowe narzędzia kontaktu z klientami. Ograniczenie pracy w pełnej interakcji stworzyło okazję do wykorzystania nowych technologii i rozwiązań IT celem realizacji bieżących zadań Ośrodka bez zakłóceń.
Na stronie wmodr.pl działa cz@t, który umożliwia specjalistom Ośrodka stały kontakt                      z rolnikami. Porady udzielane są w zależności od wybranej kategorii branżowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Na pytania odpowiadamy również korzystając z sekcji wmodr.pl/kontakt, poprzez formularz kontaktowy.
Kolejna z dostępnych form kontaktu to bezpłatna, mobilna aplikacja ODR Olsztyn za pośrednictwem, której można nie tylko umówić spotkanie z doradcą ale monitorować informacje o terminach atestów opryskiwaczy, polis ubezpieczeniowych, śledzić aktualne zagrożenia wynikające z pojawienia się organizmów szkodliwych w uprawach. Instalując aplikację z  play.google.com zyskujemy dostęp do aktualności branżowych i opieki doradcy.
Nowa strategia komunikacji uwzględnia również potrzeby interakcji samych rolników. Z myślą o dedykowanej, bezpiecznej przestrzeni wirtualnej  stworzone zostało Forum. Platforma komunikacyjna forum.wmodr.pl ułatwia wymianę informacji, doświadczeń z zakresu rolnictwa                             i Wspólnej Polityki Rolnej oraz dobrych praktyk.
Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby w tym szczególnym czasie wszyscy klienci zostali otoczeni opieką doradczą i informacyjną. Specjaliści WMODR pracują już nad kolejnymi rozwiązaniami, które pobudzą lokalną przedsiębiorczość wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym.
 
 
 
 
 

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 maja 2020 r.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 maja 2020 r.
 
 
 
 
 

.. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki...

 
ZAWIADOMIENIE
 
W związku z Uchwałą nr XIV/81/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
od dnia 1 maja 2020 r. zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 maja 2020 r. wszyscy mieszkańcy na terenie Gminy Gronowo Elbląskie są zobowiązani do segregowania odpadów.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wynosić będzie
23,00 zł za jednego mieszkańca.
W przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów na danej nieruchomości,
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie decyzją administracyjną ustali wyższą stawkę opłaty, tj. 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za miesiące,
w którym doszło do naruszenia zasad segregacji.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas na jednego mieszkańca przysługiwać będzie ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że od 1 maja 2020 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do składania nowej deklaracji „śmieciowej”.
Nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana deklaracji tj. do 10 czerwca 2020 r. Niedopełnienie wyżej przytoczonego obowiązku przez właściciela nieruchomości, spowoduje wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji, określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
OBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku           w gminach   (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne      i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 
 Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać             w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie pok. nr 13 lub pod nr tel. 55 231 56 13 wew. 41/44.

ARiMR: Można ubiegać o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

ARiMR: Można ubiegać o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR
 
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 
W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl
 
Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:
1. za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - INFO@arimr.gov.pl
3. pocztą tradycyjną
W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.
 
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych
z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy
z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także
w nawadnianie gospodarstw.
Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.
Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.
Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje
w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

Jakość Wody !

Czasowe pogorszenie jakości wody – 24.04.2020 r. (piątek)
Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że dnia 24.04.2020 r. (piątek) w związku z przyłączaniem nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie  do magistrali DN600 wystąpi czasowe pogorszenie jakości wody dostarczanej do naszych Klientów na całym terenie działalności naszej spółki. Na terenie gminy Stare Pole mogą wystąpić również okresowe spadki ciśnienia wody.
Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności spadki ciśnienia wody oraz okres pogorszenia jakości wody może  ulec wydłużeniu.
Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.
Jednocześnie podkreślamy, że pomimo pogorszenia jakości woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców, jednakże działania te są niezbędne w celu uruchomienia nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Kondolencje

Brak Wody !

Ostrzeżenie Meteorologiczne