Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz konieczność upowszechnienia wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, organizuje XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Tegoroczna edycja naszego Konkursu została ogłoszona pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Celem naszego Konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków i zachowań podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu  czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
czytaj dalej

Kondolencje

Nowy sprzęt w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

Dzięki realizacji programu „Cyfrowa Gmina” zakupiony został  nowy sprzęt
Celem projektu jest wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Gminy Gronowo Elbląskie oraz szkół podstawowych jako podległych jej jednostek a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Projekt skierowany jest do gmin w kraju i finansowany z funduszy europejskich.
Gmina Gronowo Elbląskie pozyskała na ten cel 153.450,00 zł. Z tych środków zakupiony został m.in. sprzęt i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie zdalnych sesji Rady; sprzęt IT dla urzędu i szkół podstawowych do realizacji edukacji i pracy zdalnej oraz wykonana została diagnozy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 
Zadanie sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT
 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
 
 
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Dotacje będą  wypłacane w terminach:
      3 - 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
      2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
 

„Wsparcie dla przedsiębiorców z programu Fundusze Europejskie ...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Kondolencje

Kryteria i terminy rekrutacji d.....

 
Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych
oraz publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2023/2024
w Gminie Gronowo Elbląskie
 
KRYTERIA:
 
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1082) w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
 
 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
 
Wskazane kryterium
Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
Kryterium nr 1
OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
Kryterium nr 2, 3, 4, 5
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 573).
Kryterium nr 6
PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
Kryterium nr 7
DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gronowo Elbląskie jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku poz. 2083).
 
Kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:
 
1
kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
20 punktów
2
praca/nauka rodziców/opiekunów prawnych:
 
 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko
8 punktów
 1. kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczy się w systemie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
4 punkty
 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają bez pracy
1 punkt
3
deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin
2 punkty
4
zmiana miejscowości zamieszkania
2 punkty
 
 
W celu potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola.
 
 
Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:
 
1
kandydat, który w bieżącym roku szkolnym uczęszczał do przedszkola, znajdującego się w obwodzie szkoły
40 punktów
2
droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej
15 punktów
3
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
10 punktów
4
miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
5 punktów
 
 
 
 
 
TERMINY:
 
Terminy rekrutacji ustalone Zarządzeniem Nr 52OG/2023 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 23 stycznia 2023 roku   w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1-10.03.2023
04-12.05.2023
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
22.03.2023
22.05.2023
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29.03.2023
24.05.2023
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30.03-12.04.2023
31.05-07.06.2023
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
20.04.2023
15.06.2023
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postepowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1-10.03.2023
04-12.05.2023
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jt Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
22.03.2023
22.05.2023
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29.03.2023
24.05.2023
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30.03-12.04.2023
31.05-07.06.2023
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
20.04.2023
15.06.2023
 
 
Sporządziła: Jadwiga Pliszka
Gronowo Elbląskie, 23.01.2023 r.
 
 

Przypominamy, że coroczne czyszczenie i przegląd komina to obowiązek. Chodzi o bezpieczeństwo!

Należy zauważyć, że w okresie grzewczym zwiększa się częstotliwość zdarzeń związanych z gaszeniem pożarów przewodów kominowych oraz zatruć tlenkiem węgla. Najczęstszą przyczyną pożarów sadzy w kominie jest brak okresowego czyszczenia przewodu kominowego oraz jego konserwacji. Pamiętajmy, że pożar sadzy w kominie może spowodować pękniecie przewodu kominowego
i rozprzestrzenienie się ognia do pomieszczeń wewnętrznych budynku. W czasie takiego pożaru z komina wylatują iskry oraz płaty palącej się sadzy co może doprowadzić do zapalenia się materiałów palnych znajdujących się w bezpośredniej odległości np. pokrycie dachu z materiałów palnych, rynny z tworzywa sztucznego. Może też dojść do zapalenia się sąsiednich budynków.
czytaj dalej

„(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich- Mazowsze i Polska Wschodnia”

Szanowni Państwo,
Prosimy o kontakt z Urzędem Gminy wszystkich zainteresowanych, których dotyczy załączona wiadomość.
Sprawę prowadzi Patrycja Mykita, pokój nr 11. Tel: 55 231 56 13 wew.31