Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Obowiązek przeprowadzania deratyzacji

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie przypomina o obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości.
Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości, a jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie. Obowiązek ten wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty
i szkodniki…”.
Zgodnie z Uchwałą nr XL/257/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 września
2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku,
w terminach:
    I termin: od 1 kwietnia do 31 maja
    II termin: od 1 października do 30 listopada.
Zgodnie z zapisem rozdziału 8 §14. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz obszarów wynikających
z odrębnych przepisów, następujące obszary:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
3) zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, placówki oświatowe i kulturalne, obiekty zbiorowego żywienia;
4) obiekty użyteczności publicznej;
5) zakłady produkujące żywność, placówki handlu z artykułami spożywczymi.
Określenie w Regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w Regulaminie. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.
Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10
ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby

Zakorzenione – liderki dla środowiska

Ostrzeżenie Meteorologiczne

XII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby

AKTUALNE OFERTY

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby

VII Regionalny Zlot Seniorów