Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Dnia 13 października 2020 roku Gmina Gronowo Elbląskie reprezentowana przez Wójta Gminy podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu samochodu ....

Dnia 13 października 2020 roku Gmina Gronowo Elbląskie reprezentowana przez Wójta Gminy podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego do służby patrolowo-interwencyjnej oraz nieoznakowanego do służby prewencyjnej na kwotę w wysokości 11 000  zł.
Zakupu dokonano z funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Modernizacji Policji przy współfinansowaniu samorządów powiatu elbląskiego.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że w przedsionku Urzędu Gminy zamontowano domofon, dzięki któremu klient będzie mógł bezpośrednio poprosić pracownika merytorycznego danej sprawy. Poniżej podajemy wykaz pracowników wraz z numerami wewnętrznymi.

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH
                                                URZĄD GMINY (55 231-56-13)
NAZWISKO I IMIĘ
ZAKRES ZADAŃ
NUMER WEWNĘTRZNY
                                     ZESPÓŁ DS. ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Zając Ewa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, gospodarka wodna i przestrzenna
38*
Skrzypiński Łukasz
BUDOWNICTWO, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego
39*
Guzierowicz Joanna
OCHRONA ŚRODOWISKA, gospodarowanie odpadami
41*
Dębowska Monika
GOSPODARKA KOMUNALNA/MIESZKANIOWA
CMENTARZ
44*
Branecka Jessica
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
51*
Malecki Henryk
DROGOWNICTWO, zwierzęta, usterki komunalne
54*
Okruciński Maciej
OCHRONA ŚRODOWISKA, wycinka drzew,
dofinansowanie: azbest, piece, zbiorniki bezodpływowe
54*
                                      ZESPÓŁ DS. ORGANIZACYJNYCH
Kukla Izabela
SEKRETARIAT, promocja, organizacje pozarządowe, sport i rekreacja
31*
Nazaruk Magdalena
RADA GMINY, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, OSP
35*
Pliszka Jadwiga
SEKRETARZ, oświata
36*
Polek Barbara
KADRY, GKRPA, sołectwa, archiwum, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
47*
Wrzesiński Piotr
INFORMATYK
50*
                                      KIEROWNIK USC
Gdula Halina
USC, dowody osobiste, ewidencja ludności
43*
                                      REFERAT FINANSOWY
Dudek Edyta
UMORZENIA/ODROCZENIA, windykacja podatków, akcyza, inkaso, wymiar i podatek osób prawnych
32*
Polek Izabela
WINDYKACJA OPŁAT LOKALNYCH I ODPADÓW KOMUNALNYCH, podatek transportowy
32*
Piepiórka Ewa
WYMIAR PODATKÓW OD OS. FIZYCZNYCH, ulgi podatkowe, akcyza
34*
Łastówka Barbara
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, główny księgowy oświaty
37*
Kadamus Natalia
SKARBNIK
46*
Kos Katarzyna
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA OŚWIATY
48*
Sieg Aleksandra
WYSTAWIANIE FAKTUR
48*
Lewicka Zosia
KADRY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
48*
Przybylska Krystyna
KASA, RP-7
49*
Miller-Prokaziuk Ewa
PŁACE URZĘDU I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, RP-7
52*
                                                             GOPS (55 231-56-10)
NAZWISKO I IMIĘ
ZAKRES ZADAŃ
NUMER WEWNĘTRZNY
 Śliz Iwona
Ślęzak Angelika
Pluta Marta
Pracownicy socjalni
12*
Maza Anna
Stefaniak Dorota
Woźniak Anna
Świadczenia rodzinne
13*
Laskowski Waldemar
Lewicka Zofia
Księgowość
14*
Białogrzywa Marzena
Kierownik
15*
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY Z DNIA 02 lutego 2021r.

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKI
WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   DO   DZIERŻAWY  Z  DNIA  02 lutego 2021r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 713)  oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U z 2020r. poz. 1990)
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy
Sposób zapłaty
Forma oddania
nieruchomości
Nr KW
Nr działki
1.
EL1E/00019227/6
cz. dz.
28/28
 
33 m2
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży                  w strefie K-19 tj. Garaże
105,60 zł
(rocznie netto
+ podatek VAT)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa                  w drodze bezprzetargowej                do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
2.
EL1E/00019227/6
84
284
5013 m2
6053 m2
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość nr 84 leży w strefie T-9 tj. Tereny rolne, K-4 tj. Drogi i ulice klasy Z, R-9  Nieprzekraczalne linie zabudowy.
Zgodnie z MPZP nieruchomość nr 284 leży w strefach: T-9 tj. Tereny rolne, K-6 tj. Drogi i ulice klasy D, K-7 tj. Rezerwa terenu na drogę klasy GP.
1.659,90 zł
(rocznie)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa                  w drodze bezprzetargowej                do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
3.
EL1E/00019227/6
cz. cd
12
10,5 mb (21m2)
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie T-4 tj. Parki i skwery
4.800,00 zł
(rocznie netto
+ podatek VAT)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa                  w drodze bezprzetargowej              do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
4.
EL1E/00019227/6
cz. dz.
10/10
15 m2
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie: T-15 tj. Teren zabudowy usługowej.
120,00 zł
(rocznie netto
+ podatek VAT)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa                  w drodze bezprzetargowej                  do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie na okres 21 dni od dnia 02 lutego 2021r.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz  na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych sołectw na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 (piętro) Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie.
 
WÓJT GMINY
/-/Marcin Ślęzak
 
 

Apel o informowanie o przypadkach padłych ptaków w związku z ptasią grypą

W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków – prosimy o zgłaszanie właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych  ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.
Prosimy o zgłaszanie tego faktu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu,ul. Grunwaldzka 108  pod numer tel. 55 237 02 53 lub na adres piw@elblag.piw.gov.pl

Informacja o otwarciu mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno

W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”  ustanowionego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., Gmina Gronowo Elbląskie otrzymała dotację na dofinansowanie realizację zadań własnych, zwianych z rozwojem sieci mieszkań chronionych w 2020 roku.
W 28 stycznia 2021r. w miejscowości Jasionno w obecności zaproszonych gości w tym  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego miała miejsce uroczystość otwarcia mieszkania chronionego – wspieranego.
Środki finansowe przekazane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 155.687,00zł pozwoliły na dokonanie adaptacji pomieszczeń biurowych i utworzenie mieszkania o powierzchni 71,18 metrów kwadratowych. Całkowity koszt mieszkania to kwota 209.323,64zł.
            Nowo powstałe mieszkanie przeznaczone jest dla 3 pełnoletnich niepełnosprawnych osób, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności nie-zbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.
            Utworzone mieszkanie pozbawione jest barier architektonicznych i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy....

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:
- od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
- od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu określonego na 2021 rok.
Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 miesiąca.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
 
 
 

Edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Link do materiałów dydaktycznych dla szkół udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Materiały edukacyjne
Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat odgrywa ważną rolę, dlatego nasze materiały kierujemy nie tylko do nauczycieli, lecz także do uczniów.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępnia materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu”, którego celem jest przybliżenie w przystępny sposób uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu.
Prezentowane w pakietach edukacyjnych treści mają wymiar "bazowy" i poza uporządkowaniem podstawowej terminologii z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do zachodzących zmian klimatu, obrazują wymiar przyczynowo-skutkowy zachodzących zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych (z perspektywy indywidualnej, lokalnej, krajowej i globalnej).  
Ze względu na interdyscyplinarność tematyki, materiały mają uniwersalny charakter, umożliwiający zrealizowanie lekcji tematycznej nie tylko w ramach zajęć z nauk przyrodniczych, ale także w ramach zajęć z nauk humanistycznych.
Udostępniony materiał traktujemy jako punkt wyjścia do przygotowywania kolejnych materiałów edukacyjnych, wspierających edukację formalną z zakresu ochrony klimatu.
Merytorycznego wsparcia podczas przygotowywania prezentowanych materiałów udzielili Eksperci Ministerstwa Edukacji i Nauki z zespołów współtworzących treści podstawy programowej, to jest:
dr hab. Elżbieta Szkurłat
p. Izabela Ziętara
p. Witold Anusiak
oraz
p. Dorota Mościcka
p. Adam Pukocz
 
 

W kwietniu zacznie się spis powszechny. Wkrótce nabór rachmistrzów

W kwietniu zacznie się spis powszechny. Wkrótce nabór rachmistrzów
Od 1 kwietnia do 30 września będzie się odbywał na terenie całego kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W Gminie Gronowo Elbląskie rozpocznie się wkrótce nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy ten spis przeprowadzą.
Spis powszechny odbywa się w Polsce co 10 lat. Najnowszy wykaże dane statystyczne na 31 marca br.
Kandydaci na rachmistrzów będą mogli w terminie od 1 do 9 lutego 2021 r. złożyć swoją ofertę. Aby zostać rachmistrzem terenowym, należy spełnić następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty do pobrania dla osób chcących być rachmistrzem terenowym:
 

Kiedy i jak zapisać się na szczepienie?

Kiedy i jak zapisać się na szczepienie?
Od 15 stycznia br. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa do 21 stycznia 2021 r. Natomiast od 22 stycznia br. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.
25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
 
Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:
  1. zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego,
  2. zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu Szczepień (989 lub 22 62 62 989);
  3. zapisać się przez Internetowe Konto pacjenta.
 
UWAGA!!!!
Osoby obłożnie chore, które nie wychodzą z domu, a chcą się zaszczepić, muszą podczas rejestracji zgłosić potrzebę dotarcia zespołu szczepiącego do miejsca zamieszkania pacjenta.
 
 
Kiedy i gdzie zgłosić się na szczepienie?
Po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzyma informację o terminie i miejscu szczepienia.
 
Na terenie Gminy Gronowo Elbląskie szczepienia będą wykonywane w Ośrodku Zdrowia  przy ul. Elbląskiej 11A, 82-335  Gronowo Elbląskie.
 
 
Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19
Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.
 
W tym celu, po zarejestrowaniu się i otrzymaniu informacji o terminie szczepienia, należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Gminy w Gronowie Elbląskim     
nr tel. 55 231 56 13.
 
 
 
Transport przeznaczony jest dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
 
Gronowo Elbląskie, 13.01.2021 r.

W Gminie Gronowo Elbląskie ruszyły szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia.

W Gminie Gronowo Elbląskie  ruszyły szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia.
Proces szczepień populacyjnych rozpoczął się właśnie w całym kraju – to szansa na zwalczenie wirusa i powrót do normalności.
Na terenie Gminy Gronowo Elbląskie szczepienia wykonywane są w Ośrodku Zdrowia „Markusy” Jadwiga Arndt  przy ul. Elbląskiej 11A, 82-335  Gronowo Elbląskie.
 
Informacje o szczepionkach oraz o szczepieniu dostępne są na stronie gov.pl/szczepimy się. Zachęcamy do odwiedzin.
Pamiętajmy także o stale obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Zanim osiągniemy odporność populacyjną – zachowujmy dystans, nośmy maski, dezynfekujmy ręce, wietrzmy mieszkania, ograniczajmy spotkania z innymi ludźmi. 
 
WAŻNE !!!!
 
Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.
 
W tym celu, po zarejestrowaniu się i otrzymaniu informacji o terminie szczepienia, należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Gminy w Gronowie Elbląskim     
nr tel. 55 231 56 13.
 
 
 
Transport przeznaczony jest dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
 
Gronowo Elbląskie, 26.01.2021 r.