Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńOchrona Środowiska

Wymień piec na nowy

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy Gronowo Elbląskie uchwały NR XXIII/134/2021 z dnia 3 marca w sprawie zmiany uchwały sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie i zakupie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie  zmianie uległa wysokości dotacji na dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych kotłów grzewczych do nowowybudowanych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródła ciepła
w budynkach opalanych nieskosprawnymi i nieekologicznymi kotłami na terenie Gminy Gronowo Elbląskie ze środków budżetu gminy.
 
 
Dotychczasowa kwota dofinasowania wynosiła 1 500 zł. Obecnie uchwalona kwota dofinansowania wynosi 3 000,00 zł.
Udzielanie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz trwałą wymianę niskosprawnych
i nieekologicznych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze.
Dotację będą mogły uzyskać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Nabór wniosków jest ciągły, każdy wniosek jest rejestrowany, sprawdzany pod kontem formalnym i wpisywany na listę do dofinasowania. O kolejności udzielania dofinansowania, decyduje data wpływu kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wnioski złożone w danym roku, które spełniły wymogi formalne ale nie otrzymały dofinasowania są wpisywane na listę rezerwową i w pierwszej kolejności zaraz po ponownym uruchomieniu puli dotacji zostaną dofinasowane.
Dotacja będzie udzielana na podstawie umowy  zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Gronowo Elbląskie. Dofinansowanie jest przewidziane tylko na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane dopiero po zawarciu umowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140