Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńOchrona Środowiska

Obowiązek przeprowadzania deratyzacji

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie przypomina o obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości.
Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości, a jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie. Obowiązek ten wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty
i szkodniki…”.
Zgodnie z Uchwałą nr XL/257/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 września
2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku,
w terminach:
    I termin: od 1 kwietnia do 31 maja
    II termin: od 1 października do 30 listopada.
Zgodnie z zapisem rozdziału 8 §14. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz obszarów wynikających
z odrębnych przepisów, następujące obszary:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
3) zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, placówki oświatowe i kulturalne, obiekty zbiorowego żywienia;
4) obiekty użyteczności publicznej;
5) zakłady produkujące żywność, placówki handlu z artykułami spożywczymi.
Określenie w Regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w Regulaminie. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.
Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10
ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Gronowo Elbląskie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Inwentaryzacja źródeł ciepła - termin do 30 czerwca !

Od 1 lipca 2021 r. ustawodawca nałożył na każdego właściciela lub zarządcę budynku,
w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim   
 
czytaj dalej

Wymień piec na nowy

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy Gronowo Elbląskie uchwały NR XXIII/134/2021 z dnia 3 marca w sprawie zmiany uchwały sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie i zakupie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie  zmianie uległa wysokości dotacji na dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych kotłów grzewczych do nowowybudowanych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródła ciepła
w budynkach opalanych nieskosprawnymi i nieekologicznymi kotłami na terenie Gminy Gronowo Elbląskie ze środków budżetu gminy.
 
 
czytaj dalej

VIII edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza VIII edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony. 
czytaj dalej

Glifosat i jego wpływ na ludzi, zwierzęta, rośliny i środowisko

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
UG_Gronowo_Elblaskie
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140