Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńOchrona Środowiska

EKO Feston

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

Śmieci nie do pieca!

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy, iż obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ W PIECACH DOMOWYCH!
         Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.
 
czytaj dalej

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Zgłoszenia powinien dokonać właściciel lub użytkownik nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 8, a także w załączniku poniżej artykułu.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy
w Gronowie Elbląskim.
W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia
 
UWAGA
Przedmiotowe zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), bądź przydomowych oczyszczalni ścieków nie składają właściciele nieruchomości,
podłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
>WNIOSEK ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW + Klauzula informacyjna <
 

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Gronowo Elbląskie

Obowiązek przeprowadzania deratyzacji

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie przypomina o obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości.
Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości, a jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie. Obowiązek ten wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty
i szkodniki…”.
Zgodnie z Uchwałą nr XL/257/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 września
2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku,
w terminach:
    I termin: od 1 kwietnia do 31 maja
    II termin: od 1 października do 30 listopada.
Zgodnie z zapisem rozdziału 8 §14. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz obszarów wynikających
z odrębnych przepisów, następujące obszary:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
3) zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, placówki oświatowe i kulturalne, obiekty zbiorowego żywienia;
4) obiekty użyteczności publicznej;
5) zakłady produkujące żywność, placówki handlu z artykułami spożywczymi.
Określenie w Regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w Regulaminie. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.
Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10
ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Gronowo Elbląskie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Inwentaryzacja źródeł ciepła - termin do 30 czerwca !

Od 1 lipca 2021 r. ustawodawca nałożył na każdego właściciela lub zarządcę budynku,
w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim   
 
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140