Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie naboru uczestników do programu
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
- edycja 2022
 
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
            Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Adresatami wsparcia są:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub,
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021r. poz 573).
 
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianie spraw urzędowych,
 4. korzystanie z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, wystawy …);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia usługi.
 
Procedura zgłoszenia uczestnika programu
            W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
 1. karta zgłoszenia do Programu,
 2. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. zakres czynności asystenta,
 4. oświadczenie o wskazaniu asystenta,
 5. podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (2 szt)
 
Druki do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
oraz poniżej.
 
Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej. W przypadku braku takiego wskazania wybór asystenta dokonywany jest przez tut. ośrodek.
 
 
Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gronowie Elbląskim, ul. Łączności 3 lub za pośrednictwem poczty.
 
Nabór wniosków jest otwarty,  usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 
Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 
Przewidywana liczba uczestników to 17 osób, w tym:
 • 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,
 • 11 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim tel: 55 231 56 10 w 12, mail: gops-gronowo@wp.pl
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140