Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Posiłek w szkole i w domu

Wniosek 500+

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie naboru uczestników do programu
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
- edycja 2022
 
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
            Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
czytaj dalej

Informacja nt. Rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) oraz Świadczenia wychowawczego (ŚW).

Szczegółowe informacje ws. RKO i 500+ dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl:
 
oraz platformie YouTube

Ważna informacja (500+) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Szanowni Państwo!
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął obsługę wniosków
o świadczenia dla rodzin:
 • świadczenie wychowawcze 500 plus
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
W związku z powyższym GOPS w Gronowie Elbląskim w załączeniu publikuje
materiały dotyczące obsługi w/w wniosków.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie spotkania z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas którego pracownik ZUS założy konto na PUE i przeprowadzi instruktaż wysyłki wniosków o dane świadczenia.
Zapisów dokonywać można:
 • pod nr telefonu: 55/231-56-10 lub 507-161-886
 • e-mailowo: gosp-gronowo@wp.pl
 • osobiście w siedzibie GOPS w godzinach urzędowania (pokój nr 5)

Dodatek osłonowy

 
17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi
kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny
energii, gazu i żywności.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
● Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej
dochód nie przekroczy 2100 złotych,
● Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
● Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
● Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że
dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
 
 
 
czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno – i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2.100 zł netto oraz 1.500 zł netto.
 
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.
 
Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
 
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:
 
 • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł dla 2 – 3 osobowego,
 • 850 zł dla 4-5 osobowego,
 • 1.150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.
 
W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego będzie wynosiła:
 
 • 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 750 zł dla 2 – 3 osobowego,
 • 1.062,50 zł dla 4-5 osobowego,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.
 
Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być odebrana w siedzibie organu.
 
Wnioski mogą być składane na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wnioski składane elektronicznie opatruje się:
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 
Po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw energii wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim przekaże stosowną informację.
 
W przypadku pytań informacji udziela się pod numerem telefonu: 55-231-56-10 wew. 13
 

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

ZMIANY W PROGRAMIE 500+
 
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski od 1 stycznia 2022 roku będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowość elektroniczną,
 • portal informacyjno – usługowy Emp~@~tia
 
Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a wypłata odbywać się będzie jedynie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
 
Od 1 lutego 2022 roku będzie można składać do ZUS wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku.
 
KONTYNUACJA WYPŁAT ŚWIADCZENIA PRZEZ GMINY
 
Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez dotychczasowy organy.
 
Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim będzie kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli najpóźniej do końca maja 2022 roku.
 

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

HARMONOGRAM RODZINNE 2021-2022

 
 
MIESIĄC/ROK
KONTO
KASA
 
2021
2022
2021
2022
PAŹDZIERNIK
21
 
21/22
 
LISTOPAD
19
 
22/23
 
GRUDZIEŃ
13
 
14/15
 
STYCZEŃ
 
18
 
20/21
LUTY
 
15
 
17/18
MARZEC
 
14
 
17/18
KWIECIEŃ
 
15
 
19/20
MAJ
 
13
 
17/18
CZERWIEC
 
17
 
20/21
LIPIEC
 
19
 
21/22
SIERPIEŃ
 
19
 
22/23
WRZESIEŃ
 
16
 
19/20
 
 
1 2 3 4 5 6