Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno – i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2.100 zł netto oraz 1.500 zł netto.
 
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.
 
Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
 
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:
 
 • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł dla 2 – 3 osobowego,
 • 850 zł dla 4-5 osobowego,
 • 1.150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.
 
W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego będzie wynosiła:
 
 • 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 750 zł dla 2 – 3 osobowego,
 • 1.062,50 zł dla 4-5 osobowego,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.
 
Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być odebrana w siedzibie organu.
 
Wnioski mogą być składane na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wnioski składane elektronicznie opatruje się:
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 
Po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw energii wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim przekaże stosowną informację.
 
W przypadku pytań informacji udziela się pod numerem telefonu: 55-231-56-10 wew. 13
 

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

ZMIANY W PROGRAMIE 500+
 
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski od 1 stycznia 2022 roku będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowość elektroniczną,
 • portal informacyjno – usługowy Emp~@~tia
 
Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a wypłata odbywać się będzie jedynie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
 
Od 1 lutego 2022 roku będzie można składać do ZUS wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku.
 
KONTYNUACJA WYPŁAT ŚWIADCZENIA PRZEZ GMINY
 
Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez dotychczasowy organy.
 
Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim będzie kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli najpóźniej do końca maja 2022 roku.
 

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

HARMONOGRAM RODZINNE 2021-2022

 
 
MIESIĄC/ROK
KONTO
KASA
 
2021
2022
2021
2022
PAŹDZIERNIK
21
 
21/22
 
LISTOPAD
19
 
22/23
 
GRUDZIEŃ
13
 
14/15
 
STYCZEŃ
 
18
 
20/21
LUTY
 
15
 
17/18
MARZEC
 
14
 
17/18
KWIECIEŃ
 
15
 
19/20
MAJ
 
13
 
17/18
CZERWIEC
 
17
 
20/21
LIPIEC
 
19
 
21/22
SIERPIEŃ
 
19
 
22/23
WRZESIEŃ
 
16
 
19/20
 
 

Nowy druk o wydanie zaświadczenia oraz informacja dot. programu „Czyste Powietrze”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe druki żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymaganego w ramach programu Czyste Powietrze.
czytaj dalej

Zadbaj o Swoje Bezpieczeństwo

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego w "Czystym powietrzu"

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego w "Czystym powietrzu"
PAP/AKC    20 lipca 2021 - 15:39
 
Jak wynika z szacunków PAS, w Polsce trzeba jeszcze wymienić 2,7 mln przestarzałych urządzeń grzewczych (fot. Shutterstock)
Od 1 sierpnia nastąpi przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego; będzie ono wstrzymane do dnia publikacji przez Prezesa GUS obwieszczenia o podatku rolnym - informuje NFOŚiGW.
 
 
 • NFOŚiGW przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.
 • Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez prezesa GUS obwieszczenia o podatku rolnym.
 • Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze".
Jak przypomniano w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach, który pozwala sięgnąć po wyższą dotację w "czystym powietrzu", ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w: przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
"Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku" - wskazano.
Dlatego jak zwrócił uwagę Fundusz, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego

Informacja Dotycząca Programu Dobry Start

OGŁOSZENIE

 
 
       GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, IŻ RODZICE DZIECI, KTÓRE CHCIAŁYBY UCZESTNICZYĆ W WYPOCZYNKU LETNIM ORGANIZOWANYM PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE, PROSZENI SĄ O SKŁADANIE  PISEMNEGO WNIOSKU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO
29 KWIETNIA  2021 ROKU.

GOPS Gronowo Elbląskie informuje

GOPS Gronowo Elbląskie informuje, że od 1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tj. "500+" w formie papierowej.
 
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7