Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Aktualne wzory druków stosowane w świadczeniach rodzinnych

„Czyste powietrze” - wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

 
 „Czyste powietrze” - wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.
 
 
Opis sprawy
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 
Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
             żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
               przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego;
 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie należy dołączyć w przypadku, gdy były osiągane przedmiotowe dochody);
 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (oświadczenie należy dołączyć w przypadku, gdy były osiągane przedmiotowe dochody);
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności wnioskodawcy lub członka Jego gospodarstwa domowego, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa; przedmiotowe zaświadczenie winno zawierać następujące informacje:
 • rok podatkowy, którego dotyczy zaświadczenie,
 • dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL,
 • forma opłacanego podatku,
 • wysokość przychodu,
 • stawka podatku,
 • wysokość opłaconego podatku
             dotyczy tylko osób, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną
             w formie: ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.
 
             inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu.
 
Uwaga!! Proszę o szczególne zapoznanie się z katalogiem dochodów zawartych w części III wniosku.
 
Miejsce złożenia żądania wydania zaświadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gronowie Elbląskim, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie (pokój nr 5)
 
W załączeniu:
 • druk żądania wydania zaświadczenia
 • załącznik składu rodziny (w przypadku gospodarstw domowych powyżej 4 osób)
 

Dobry Start

 

TELEOPIEKA

OGŁOSZENIE
 
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „TELEOPIEKA”.
Program skierowany jest do osób po 60-tym roku życia,
w szczególności chorych i samotnych. Podopieczni będą wyposażeni w bransoletki z przyciskiem alarmowym, którego użycie spowoduje powiadomienie odpowiednich służb. Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktywnego telefonu komórkowego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS
w Gronowie Elbląskim pod numerem telefonu (55) 231 56 10.

GOPS

 • 04-02-2020
 • Autor: Informatyk
 • drukuj
Kontakt GOPS
gops-gronowo@wp.pl
(55) 231-56-10
 
   
 
 
1 2 3 4 5 6