Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Pomoc Żywnościowa

500+ na nowy okres zasiłkowy

harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2021

Poniżej przedstawiamy harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2021. Jednocześnie informujemy, że przelewy wypłat dokonywane są w pierwszym dniu wypłat w kasie.
 

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713),
w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.
Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.
Podkreślić jednak należy, że niezbędny jest komponent informacyjny skierowany do wnioskodawców w tym zakresie, którzy zamierzają wystąpić z żądaniem o wydanie zaświadczenia o dochodach, a w ich gospodarstwie domowym pojawiają się dochody z gospodarstwa rolnego, tak żeby mieli świadomość o występowaniu przerwy w wydawaniu zaświadczeń w takim przypadku. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą informowały o tym fakcie na swoich stronach internetowych oraz za pośrednictwem infolinii ogólnopolskiej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, a także w miarę potrzeb przy użyciu innych środków komunikacji.
Gminy również powinny taką informację przekazywać zainteresowanym, co przyczyni się do jej rozpowszechnienia.

Warsztaty dietetyczno - żywieniowe

Nowe Kryterium Dochodowe

Reaguj Na Przemoc ! Nie Bądź Obojętny !!


 

Pomoc dla osób bezdomnych

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pomoc dla osób bezdomnych
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.
Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat :
  • miejsc noclegowych,
  • jadłodajni ,
  •  punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej .
 
 Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa znajduje się na stronie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski w zakładce Polityka Społeczna – Rejestry prowadzone przez Wydziale Polityki Społecznej.
 
Informacje dotyczące osób bezdomnych można zgłaszać dzwoniąc na nr telefonu alarmowego - 112, lub zgłaszając pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim 55 231 56 10.
Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych w okresie zimy, każdorazowo powiadamiajmy służby porządkowe!

WSPIERAJ SENIORA

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie informuje o realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„WSPIERAJ SENIORA”
 
Usługa ta polega, w szczególności, na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.
Zakupy realizowane są ze środków finansowych Seniora i zgodne ze określonym przez Zainteresowanego zakresem (listą zakupów).
 
Realizatorem Programu Wspieraj Seniora jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
 
Senior może dokonać zgłoszenia poprzez:
Infolinię dla Seniorów
22 505 11 11
kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
55 231 53 10
507 161 886
 
Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim. W trakcie rozmowy zostaną ustalone szczegóły pomocy i zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu.
 
 
 
W pierwszej kolejności wsparcie udzielone będzie osobom samotnym oraz osobom, których rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy.
 

Aktualne wzory druków stosowane w świadczeniach rodzinnych

1 2 3 4 5 6 7