Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGospodarka Komunalna

Informujemy, że 21 września 2020 r. (poniedziałek) na terenie Gminy Gronowo Elbląskie rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych ....

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

Zarządzenie nr 16

.. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki...

 
ZAWIADOMIENIE
 
W związku z Uchwałą nr XIV/81/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
od dnia 1 maja 2020 r. zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 maja 2020 r. wszyscy mieszkańcy na terenie Gminy Gronowo Elbląskie są zobowiązani do segregowania odpadów.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wynosić będzie
23,00 zł za jednego mieszkańca.
W przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów na danej nieruchomości,
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie decyzją administracyjną ustali wyższą stawkę opłaty, tj. 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za miesiące,
w którym doszło do naruszenia zasad segregacji.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas na jednego mieszkańca przysługiwać będzie ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że od 1 maja 2020 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do składania nowej deklaracji „śmieciowej”.
Nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana deklaracji tj. do 10 czerwca 2020 r. Niedopełnienie wyżej przytoczonego obowiązku przez właściciela nieruchomości, spowoduje wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji, określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
OBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku           w gminach   (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne      i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 
 Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać             w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie pok. nr 13 lub pod nr tel. 55 231 56 13 wew. 41/44.

Informujemy że w harmonogramie odbioru odpadów ....

Informujemy że w harmonogramie odbioru odpadów wystąpił błąd.
Zmiana następuje w sektorze III. Wywóz plastiku w dn. 13 i 27.03, szkło 19.03.
1 2