Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńProgramy Rządowe

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024 - Fundusz Pracy

 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024 - Fundusz Pracy
 
Podpisano porozumienie znak: PS-I.946.3.68.2024 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Gronowo Elbląskie, dotyczące przekazania środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024, w łącznej kwocie 45 012,00 zł. Środki przeznaczane są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 
Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
czytaj dalej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2023
 
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie – Marcin Ślęzak podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  na zakup książek - nowości wydawniczych, w tym lektur, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki  szkolnej realizację  działań  promujących  czytelnictwo  w  ramach  
Priorytetu  3   „Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
Dotację celową z budżetu państwa otrzymała: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim - kwota dofinansowania: 12 000,00 zł
Gmina Gronowo Elbląskie w ramach zawartej umowy zapewnia wkład własny dla szkoły w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.
Termin realizacji umowy: 31 grudzień 2023 r.
 
W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025″ w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, zamieszczamy poniższy plakat informacyjny.

Aktywna tablica – Edycja 2022 r.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak podpisał umowę nr 531.4.25.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”. W ramach tego programu na zakupione zostaną  pomoce dydaktyczne i do terapii   do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Zespole Szkół w Jegłowniku oraz do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim
Gmina Gronowo Elbląskie w ramach zawartej umowy otrzyma dotację celową w kwocie 70.000,00 zł. Na realizacje tego zadania Gminy zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.tj. 17.500,00 zł
Termin realizacji umowy: 31 grudzień 2022 r.
 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „ Poznaj Polskę "

To program , w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów , miejsc pamięci , obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki . Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego . Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W 2021 r. priorytetowe obszary edukacyjne to:
- Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
- Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego.
- Kultura i dziedzictwo narodowe.
Największe osiągnięcia polskiej nauki Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:
a ) klasy I - lll w szkołach podstawowych,
b ) klasy IV - Vlll w szkołach podstawowych,
c ) szkoły ponadpodstawowe.
W ramach „ Poznaj Polskę " dofinansowaniu w 80 % podlegają wycieczki:
• jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł.
• dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł.
• trzydniowe - do kwoty 15 tys. zł.
W 2021 r. Gmina Gronowo Elbląskie zawarła porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „ Poznaj Polskę ".
Całkowity koszt zdania: 34774,00
Dofinansowanie z budżetu państwa ( dotacja celowa ): 22.590,00
                                                                                          Wkład własny: 13 400,00
                                                                                          Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.
                                                                                          Jednostki oświatowe objęte wsparciem finansowym:
  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim,
  2. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku.
 
 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1 ) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia:
2 ) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r . o rzemiośle,
b ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy :3 ) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin , zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140