Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

XXXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie

  • 22-11-2021
Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w związku z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-
2 udział w XXXII Sesji Rady Gminy będzie ograniczony wyłącznie do
Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy,
Kierownika ZRGo oraz pracowników Urzędu Gminy i Sołtysów.
Druk Nr 123/21
ZOr.0002.11.2021.MN
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Dnia 26  listopada  2021  roku  o  godz.  1400 w  sali  nr  23  Urzędu  Gminy
Gronowo Elbląskie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2021-2038 (Druk Nr 120/21),
b)  zmian w budżecie na 2021 r. (Druk Nr 121/21),
c)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 122/21)
d)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z terenu Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 118/21),
e)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie na rok 2022 (Druk
Nr 119/21).
5.  Informacje i komunikaty.
6.  Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XXXI/2021 z Sesji Rady Gminy
Gronowo Elbląskie,
7.  Zakończenie sesji.
Przewodniczący
   Rady Gminy
Krzysztof Dorosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją