Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

PILNE!!!!! Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

  • 24-11-2021
Gmina Gronowo Elbląskie złożyła wniosek o przyznanie Grantu w konkursie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej i zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego, CPPC zwróciło się do Gminy Gronowo Elbląskie o uzupełnienie danych opartych na dotychczas złożonych  przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletnie oświadczeniach.
W związku z powyższym w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w ww. oświadczeniach, zwracam się z prośbą o dostarczenie kopii dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie krewnego w linii prostej, w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (PPGR) (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS, książeczka zdrowia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych).
Dokumentację należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia br. w jednej z następujących form:
  •    drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres: gminagronowo@gminagronowo.pl
  •    faxem na numer: 55-2315623
  •    osobiście w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim
  •    tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):
W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, należy załączyć do dostarczonych kopii dokumentów adnotację zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.
W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Panią Jadwigą Pliszka - Sekretarzem Gminy 55 231 56 13 w.36.
                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                        Marcin Ślęzak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją