Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • 07-03-2023
Szanowni Rolnicy!
               Uprzejmie informujmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”.
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów  unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia a podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie w/w odpadów.
W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina Gronowo Elbląskie złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.
 W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gronowo Elbląskie, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wniosek o odbiór w/w odpadów do 23.03.2023 r.
w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie,
pok. nr 13. Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Gronowo Elbląskie (www.gminagronowo.pl).
W momencie otrzymania dofinansowania Gmina Gronowo Elbląskie  ustali zasady odbioru odpadów rolniczych, o czym poinformuje każdego z zainteresowanych Rolników.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż realizacja zadania jest uzależniona
od otrzymania przez Gminę Gronowo Elbląskie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gronowo Elbląskie dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”
zadanie nie zostanie zrealizowane.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją