Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami

  • 20-03-2023
 
 
 
OD 1 KWIETNIA 2023 R. ZMIANIE ULEGNĄ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
W związku z uchwaleniem nowej Uchwały nr XLV/285/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawka podstawowa za odpady od osoby od
1 kwietnia 2023 r. będzie wynosiła 33 zł miesięcznie.
 
 Właściciele budynków jednorodzinnych mogę skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Ulga wynosi 2 zł od osoby miesięcznie.
 
  1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji
    (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).
  2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
  3. Mieszkańcy nie maja obowiązku składania nowych deklaracji!
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (kompostowanie/ brak kompostowania) lub zmiany innych danych.
  1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj.
I          kwartał do 15-go marca
II         kwartał do 15-go maja
III       kwartał do 15-go września
IV       kwartał do 15-go listopada
na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy.
 
ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWKI ZOSTANĄ DOSTARCZONE DLA MIESZKAŃCÓW PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją