Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

  • 31-05-2023
Podczas XLXVII Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie, która miała miejsce
w środę tj. 24 maja 2023 roku wszyscy obecni Radni udzielili Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie – Panu Marcinowi Ślęzak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 40), Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak przedstawił Radzie Gminy szczegółowy „Raport o stanie Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2022”, który obejmował m.in. podsumowanie działalności Wójta Gminy, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy oraz podsumowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych. Raport umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną gminy i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach ocenie, co było możliwe podczas przeprowadzonej w następstwie debacie. Radni jednogłośnie zadecydowali
o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 
 
 
W/w raport dostępny jest na stronie BIP Gminy Gronowo Elbląskie
W dalszej części sesji zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za ubiegły – 2022 rok, przyjmując, że przedstawione sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Gronowo Elbląskie realizowany był
w sposób uzasadniony. Potwierdzone to zostało również przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie absolutorium. Zgromadzeni Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2022.
W podsumowaniu Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynik przede wszystkim bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, sołectwami oraz dużym zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim.