Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 8/OG/2020 WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 23 marca 2020 roku

  • 23-03-2020
ZARZĄDZENIE Nr 8/OG/2020
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
z dnia 23 marca 2020 roku
 
w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie
 
Na podstawie art. 21b  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1398 z zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Gronowo Elbląskie.
 
§2. Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie:
 
1)   Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł. netto lub dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę
w rodzinie pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.
 
2)  Pomoc niepieniężna:
  1. udzielenie schronienia,
  2. zapewnienie posiłku lub żywności,
  3. pomoc rzeczowa w postaci odzieży i środków czystości,
  4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł. netto lub dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę
w rodzinie pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.
 
3)  Zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz
z dowozem, dla osób w szczególności starych samotnych, niepełnosprawnych
i objętych kwarantanną domową – pomoc ta przysługuje bez kryterium dochodowego.
 
4)  Jeżeli osoba nie ma możliwości odbywania kwarantanny domowej w miejscu zamieszkania lub w innym wskazanym miejscu u bliskiej rodziny, gmina umożliwi takiej osobie „odbywanie kwarantanny”, w miejscu udostępnionym przez gminę, zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej. 
 
§3. Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.
 
§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                          (-) Marcin Ślęzak
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją