Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

„Młodzi eksperymentują ..."

  • 13-05-2020
Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim oraz Szkoła Podstawowa w Jegłowniku  biorą udział w projekcie „Młodzi eksperymentują – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Gronowo Elbląskie.
Okres realizacji: 01.11.2018 – 30.06.2020
Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas VII, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów z dwóch szkół podstawowych w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w niezbędny sprzęt oraz pomoce do nowych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki. Wyposażenie szkolnych pracowni obejmuje zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, niezbędnych narzędzi do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji w tym narzędzia TIK wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi. Dodatkowo uczniowie klas VII wezmą udział w zajęciach dodatkowych:
a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,
b) dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
c) koła zainteresowań dla uczniów oraz wezmą udział w  wyjazdach edukacyjnych.
Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu metodą eksperymentu oraz w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem. W rezultacie nauczyciele nabędą  cenne umiejętności i trwałe nawyki w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów, z wykorzystaniem metody eksperymentu i narzędzi TIK
Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele rozwiną kompetencje matematyczno – przyrodnicze uczniów oparte na metodzie eksperymentu.
 
Ogólna wartość projektu:  646 080,91 zł
Wkład Unii Europejskiej:  549 168,77 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją