Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

XX Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie

 • 19-11-2020
W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Przewodniczący Rady Gminy apeluje
o ograniczenie udziału w XX Sesji Rady Gminy wyłącznie do Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Zespołu ds. rozwoju gospodarczego i pracowników Urzędu Gminy.
Druk Nr 73/20
ZOr.0002.7.2020.MN
O G Ł O S Z E N I E
 
Dnia 26 listopada 2020 roku o godz. 1000 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 (Druk Nr 66/20),
 2. zmian w budżecie na 2020 r. (Druk Nr 67/20),
 3. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 68/20),
 4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” - roboty dodatkowe konieczne wykończeniowe (Druk Nr 69/20),
 5. zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 70/20),
 6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” w 2021 roku (Druk Nr 71/20),
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w miejscowości Rozgart nr 34/1 (Druk Nr 72/20).
 1. Informacje i komunikaty.
 2. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XIX/2020 z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 3. Zakończenie sesji.
 
 
 
Przewodniczący
   Rady Gminy
(-) Krzysztof Dorosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją