Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Gronowo Elbląskie

 • 14-01-2021
 
Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych
oraz publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022
w Gminie Gronowo Elbląskie
 
KRYTERIA:
 
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
 
 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
 
Wskazane kryterium
Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
Kryterium nr 1
OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
Kryterium nr 2, 3, 4, 5
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
Kryterium nr 6
PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
Kryterium nr 7
DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gronowo Elbląskie jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku poz. 2083).
 
Kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:
 
1
kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
20 punktów
2
praca/nauka rodziców/opiekunów prawnych:
 
 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko
8 punktów
 1. kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczy się w systemie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
4 punkty
 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają bez pracy
1 punkt
3
deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin
2 punkty
4
zmiana miejscowości zamieszkania
2 punkty
 
 
W celu potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola.
 
 
Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:
 
1
kandydat, który w bieżącym roku szkolnym uczęszczał do przedszkola, znajdującego się w obwodzie szkoły
40 punktów
2
droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej
15 punktów
3
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
10 punktów
4
miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
5 punktów
 
 
 
 
 
TERMINY:
 
Terminy rekrutacji ustalone Zarządzeniem Nr 1/OG/2021 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 11 stycznia 2021 roku   w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1-12.03.2021
04-11.05.2021
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm)
22.03.2021
21.05.2021
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29.03.2021
24.05.2021
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30.03-09.04.2021
31.05-11.06.2021
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
16.04.2021
16.06.2021
 
 
 
 
 
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
 
 
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postepowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 - 12.03.2021
04 - 11.05.2021
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm)
22.03.2021
21.05.2021
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29.03.2021
24.05.2021
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30.03-09.04.2021
31.05-11.06.2021
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
16.04.2021
16.06.2021
 
 
Sporządziła: Jadwiga Pliszka
Gronowo Elbląskie, 12.01.2021 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją