Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Wójt

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie - Marcin Ślęzak

  • 03-02-2020

 
Tel:  55 231-56-13
e-mail: m.slezak@gminagronowo.pl
Kompetencje i zadania Wójta:
    jest organem wykonawczym Gminy,
    reprezentuje Urząd na zewnątrz,
    współdziała z Radą i Komisjami Rady,
    reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
    kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
    jest Gminnym Szefem Obrony Cywilnej,
    jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
    sprawuje bezpośredni i szczegółowy nadzór nad działalnością Sekretarza i Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i samodzielnego  stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej,
    sprawuje ogólny nadzór nad działalnością wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie, w szczególności zapewnia przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne, koordynuje działalność tych komórek, czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
    Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi,
    podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznacza inne osoby do podejmowania tych czynności,
    wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu powyższych decyzji,
    wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją