Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pomoc społeczna

Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”

  • 03-06-2021
Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”
                  na terenie Gminy Gronowo Elbląskie       
         Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim informuje, że Gmina Gronowo Elbląskie rozważa możliwość przystąpienia do  Programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r.o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r., poz 1787 ze zm).
            Program dotyczący tworzenia „Centrów opiekuńczo-mieszkalnych” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, a takiego wsparcia wymagają. Wdrożenie takich rozwiązań poprawi sytuację osób niepełnosprawnych dając im szansę na samodzielne i niezależne życie. Osoby korzystające z programu, oprócz profesjonalnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych oraz kompetencji społecznych, otrzymają również możliwość spróbowania samodzielnego życia.
            Celem Programu jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573).
            Program skierowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usług zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. Osoby niepełnosprawne obok różnorodnego wsparcia ( w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewniona możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.
Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, dlatego zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o uzupełnienie „Ankiety potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystąpienia Gminy Gronowo Elbląskie do Programu „Centra Opiekuńczo- Mieszkalne” - termin składania ankiet upływa w dniu 21 czerwca 2021.
            Wypełnione ankiety można składać do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, a także wrzucać do skrzynki na korespondencję umieszczonej przed wejściem do Urzędu Gminy. Zebrane informacje posłużą do zdiagnozowania zapotrzebowania na tę formę wsparcia osób z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 231 56 10 w 12.
Zapewniamy, że ankieta ma charakter anonimowy.
Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi.                                                                                           
 
 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją