Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Ochrona Środowiska

Wymień piec na nowy

  • 23-03-2021
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy Gronowo Elbląskie uchwały NR XXIII/134/2021 z dnia 3 marca w sprawie zmiany uchwały sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie i zakupie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie  zmianie uległa wysokości dotacji na dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych kotłów grzewczych do nowowybudowanych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródła ciepła
w budynkach opalanych nieskosprawnymi i nieekologicznymi kotłami na terenie Gminy Gronowo Elbląskie ze środków budżetu gminy.
 
 
Dotychczasowa kwota dofinasowania wynosiła 1 500 zł. Obecnie uchwalona kwota dofinansowania wynosi 3 000,00 zł.
Udzielanie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz trwałą wymianę niskosprawnych
i nieekologicznych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze.
Dotację będą mogły uzyskać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Nabór wniosków jest ciągły, każdy wniosek jest rejestrowany, sprawdzany pod kontem formalnym i wpisywany na listę do dofinasowania. O kolejności udzielania dofinansowania, decyduje data wpływu kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wnioski złożone w danym roku, które spełniły wymogi formalne ale nie otrzymały dofinasowania są wpisywane na listę rezerwową i w pierwszej kolejności zaraz po ponownym uruchomieniu puli dotacji zostaną dofinasowane.
Dotacja będzie udzielana na podstawie umowy  zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Gronowo Elbląskie. Dofinansowanie jest przewidziane tylko na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane dopiero po zawarciu umowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją