Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GOPS

Nowy druk o wydanie zaświadczenia oraz informacja dot. programu „Czyste Powietrze”.

  • 31-08-2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe druki żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymaganego w ramach programu Czyste Powietrze.
Nowy druk wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania:
Jednocześnie informujemy, że w każdym roku, w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach, w przypadku gdy członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zaświadczenie uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
Szczegółowe informacje:
Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
Zgodnie z art. 18 w/w ustawy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie danych statystycznych, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie później niż do dnia 23 września każdego roku, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją