Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GOPS

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

 • 30-12-2021
Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno – i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2.100 zł netto oraz 1.500 zł netto.
 
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.
 
Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
 
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:
 
 • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł dla 2 – 3 osobowego,
 • 850 zł dla 4-5 osobowego,
 • 1.150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.
 
W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego będzie wynosiła:
 
 • 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 750 zł dla 2 – 3 osobowego,
 • 1.062,50 zł dla 4-5 osobowego,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.
 
Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być odebrana w siedzibie organu.
 
Wnioski mogą być składane na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wnioski składane elektronicznie opatruje się:
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 
Po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw energii wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim przekaże stosowną informację.
 
W przypadku pytań informacji udziela się pod numerem telefonu: 55-231-56-10 wew. 13
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją