Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GOPS

Dodatek dla gospodarstw-aktualizacja

  • 21-09-2022
Minister Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw' domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła
Na podstawie art. 24 ust. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
 
Aktualizacja wniosku

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją