Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Klauzula

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  • 07-05-2020
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie;  adres e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl.
2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie lub e-mail iod@gminagronowo.pl.
3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy.
Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych.Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych
w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją