Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Odpadami

Aktualizacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

  • 18-03-2021
UWAGA MIESZKAŃCY!
 
Prosimy o aktualizowanie danych dotyczących ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zawartych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
Podczas trwającej akcji rozdawania maseczek, mieszkańcy
w wielu przypadkach wskazują na wyższą ilość osób, niż zadeklarowali w Urzędzie Gminy.
 
Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2020 r., poz. 1439), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Podawanie nieprawdziwych (zaniżonych) informacji dotyczących ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość zawartych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skutkować będzie podwyższeniem stawek dla wszystkich mieszkańców.
Podejdźmy do sprawy uczciwie!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją