Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Odpadami

JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

  • 19-04-2021
JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ (NP. OPONY CIĄGNIKOWE, WORKI PO NAWOZACH, FOLIE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA PO NICH, ITP.)?
 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych,z wyłączeniem pojazdów wycofanych z ekspoloatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 
Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) jednoznacznie stanowi,
iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej systemu.
Gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.
 
Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.
W związku z powyższym informujemy, iż opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów, w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją