Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Budownictwo i Drogownictwo

Wsparcie finansowe na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych - Podsumowanie roku 2022

  • 08-11-2022
Do końca października 2022 roku Gmina Gronowo Elbląskie złożyła 18 wniosków o dofinasowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.  Wartość zadań inwestycyjnych według wniosków wynosi łącznie   90 240 023,42 zł  złotych.
Status złożonych wniosków jest na różnych poziomach, niektóre z nich już zostały zrealizowane po otrzymanym wsparciu finansowym, niektóre są w realizacji, kilka czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Również na liście znalazły się wnioski, które pomimo prawidłowego przygotowania wniosku nie otrzymały wsparcia finansowego.  
Wnioski o wsparcie finansowe inwestycji:
 
Przebudowa drogi gminnej nr 102020 N w miejscowości Wikrowo.
Wniosek rozpatrzony – nie uzyskano dofinasowania
W ramach zadania planowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, regulacje łuków drogi, wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz wymianę oznakowania pionowego.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 801.000,06 zł
 
Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno
Wniosek rozpatrzony -uzyskano dofinasowanie w kwocie 80.000,00 zł w ramach środków z dochodów budżetu Województwa Warmińsko Mazurskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja została zrealizowana do końca października bieżącego roku, w ramach której nawierzchnia szutrowa na odcinku 200 m została zastąpiona nowymi betonowymi płytami drogowymi.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 200.000,00 zł
 
Budowa zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Wniosek rozpatrzony – zakwalifikowany do otrzymani dofinasowania, jednak z uwagi na limit środków wniosek oczekuje na liście rezerwowej.
Celem planowanej operacji jest budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę oraz systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych na terenie gminy Gronowo Elbląskie. Budowa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę w rezultacie ma poprawić i podnieść standard usług świadczonych dla ludności.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosi 2.991.000,00 zł
 
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gronowo Elbląskie
Wniosek rozpatrzony – nie uzyskano dofinansowania
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Oleśno i Gronowo Elbląskie. Inwestycja miała na celu przyłączenie wszystkich, znajdujących się w obszarze oddziaływania wnioskowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, parceli miejscowości Oleśno oraz pozostałej, w większości nie objętej infrastrukturą kanalizacyjną części miejscowości Gronowo Elbląskie i włączenie tych obszarów do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 14.571.411,00 zł
 
Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w gminie
Wniosek rozpatrzony – nie uzyskano dofinasowania
Przedmiotem inwestycji był między innymi projekt przebudowy dwóch istniejących boisk
sportowych o nawierzchni asfaltowej bardzo zdegradowanej, służących zarówno społeczności
lokalnej jak i uczniom Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim. W ramach projektu przewidywało się wybudować dwa boiska o nawierzchni syntetycznej: do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego i piłkę siatkową po przebudowie miało mieć wymiar 24,16m x 44,16m, boisko o nawierzchni syntetycznej do gry w koszykówkę, miało mieć wymiar 24,16m x 40,76m. Obie nawierzchnie zaliczać się miały do nawierzchni nieurazogennych. Wykorzystując istniejące tereny i boiska sportowe zaprojektowano dwa boiska wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią, dodatkowo bieżnię wokół całego kompleksu oraz rozbieg do skoku w dal, tworząc tym samym znakomity kompleks boisk sportowych, całkowicie ogrodzonym projektowanym ogrodzeniem wpisującym się w układ przestrzenny.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 1.850.000,00 zł
 
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o niezbędną infrastrukturę społeczno-socjalną
Wniosek rozpatrzony – nie uzyskano dofinansowania
Planowało się rozbudowę istniejącego budynku Urzędu od północnej jego strony, polegającej na budowie nowego dwukondygnacyjnego skrzydła budynku z pełnym dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami oraz łącznika z istniejącym budynkiem. W dobudowanej części planowało się zlokalizować odpowiednio pomieszczenia przeznaczone do codziennej obsługi interesantów GOPS, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol., a także Zespołu Interdyscyplinarnego, pomieszczenia przeznaczone do obsługi zarządzania kryzysowego oraz nowoczesną salę narad, przeznaczoną do przeprowadzania Sesji Rad oraz spotkań ze społecznością Gminy, w tym z Sołtysami, np. do przepr. debat publicznych. Na parterze znaleźć się miała sala narad, magazyn – banku żywności, zarządzania kryzysowego, ogólnodostępnych WC oraz pomieszczenia pomocnicze do obsługi interesantów. Na piętrze pomieszczenia biurowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W wybudowanym budynku znajdować się miała łatwa komunikacja zapewniona poprzez zainstalowanie nowoczesnych systemów komunikacyjnych oraz nowoczesnej, szerokiej windy.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 6.400.000,00 zł
 
Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Gronowo Elbląskie
Wniosek rozpatrzony – nie uzyskano dofinansowania
Przebudowa zakładała poprawę infrastruktury drogowej w miejscowościach, w których funkcjonowały byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR’y). Projekt zakładał zmianę nawierzchni jezdni z gruntowych oraz szutrowych na utwardzoną za pomocą zarówno betonowych płyt drogowych, jak i masy bitumicznej, profilację istniejących rowów drogowych, przystosowanie i utwardzenie poboczy drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 4.458.285,26 zł
 
Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik
Wniosek rozpatrzony – uzyskano dofinasowanie. Zadanie jest w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego. Dofinasowanie uzyskano w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁAD
Zadanie obejmuję przebudowę sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik (między innymi ulic: Nowodworskiej, Krótkiej, Lipowej, Różanej, Długiej, Leśnej, Szkolnej, Młyńskiej) prowadzącej do szeregu instytucji publicznych. Projekt zakłada kompleksową przebudowę układu drogowego w miejscowości Jegłownik, która jest jedną z dwóch największych miejscowości w gminie.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 4.499.438,46 zł
 
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Karczowiska Górne.
Wniosek rozpatrzony – uzyskano dofinasowanie. Inwestycja została zrealizowana, obecnie trwają prace związane z rozliczeniem projektu. Dofinasowanie uzyskano od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa OT. Olsztyn.
W ramach projektu wykonano następujące drogowe roboty budowlane: wykonano nową bitumiczną jezdnię z warstwą ścieralną dla odpowiedniej kategorii ruchu, poprawę geometrii skrzyżowań drogi gminnej, regulację łuków drogi gminnej, przebudowę zjazdów do posesji, remont istniejących elementów odwodnienia,
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 499.814,23 zł
 
Zagospodarowanie terenu działki w miejscowości Gronowo Elbląskie wykorzystywanej jako plac postojowy
Wniosek rozpatrzony – uzyskano dofinasowanie. Inwestycja została zrealizowana, obecnie trwają prace związane z rozliczeniem projektu. Dofinasowanie uzyskano od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa OT. Olsztyn.
W celu przeprowadzenia przedmiotowego remontu konieczne było wykonanie następujących drogowych robót budowlanych: wykonanie nowego utwardzenia placu z kostki brukowej, wykonanie krawężników, poprawa geometrii skrzyżowań miejsc postojowych z drogami manewrowymi, wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej (drzewa i krzewy), wykonanie rowu chłonnego do zagospodarowania wody
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 303.203,41 zł.
 
Objęcie udziałów przez Gminę Gronowo Elbląskie w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
Wniosek rozpatrzony – uzyskano dofinasowanie. Obecnie trwają prace związane z analizą przeznaczenia wybranej działki, na której ma powstać budynek mieszkaniowy wybudowany w ramach SIM. Dofinasowanie uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Koszt objęcia udziałów w spółce wg wniosku wyniósł 3.000.000,00 zł  
 
Przebudowa dwóch dróg asfaltowych – drogi 102091N oraz 1103N
Wniosek rozpatrzony – nie uzyskano dofinansowania
Zadanie miało na celu przebudowę dwóch dróg o bardzo zdegradowanej nawierzchni asfaltowej (droga nr 102091N-1 oraz droga 1103N).Obie drogi mają charakter strategiczny pod względem rozwoju terenów inwestycyjnych oraz produkcyjnych, obsługujących obszar oddziaływania Gmin: Gronowo Elbląskie, Elbląg oraz Miasta Gminy Elbląg.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił 38.000.000,00 zł.
 
Przebudowa drogi gminnej w ciągu której przebiega ulica Jasna, Okrężna oraz Wolności w miejscowości Jegłownik
Wniosek w trakcie rozpatrywania
Zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej w ciągu której przebiega ulica Jasna, Okrężna oraz Wolności w miejscowości Jegłownik. Dzięki przebudowie wspomniane ulice zyskają nową nawierzchnię jezdną. W celu osiągnięcia zamierzonych celów projekt niezbędne jest wykonacie następujących drogowych robót budowlanych: wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla odpowiedniej kategorii ruchu, poprawę geometrii skrzyżowań drogi gminnej, regulację łuków drogi gminnej,przebudowę zjazdów do posesji, remont istniejących elementów odwodnienia.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosi około 3.000.000,00 zł
 
Remont drogi gminnej nr 102072 N tj. ul Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie
Wniosek w trakcie rozpatrywania
Zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej w ciągu której przebiega ulica Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie. Dzięki przebudowie wspomniana ulica zyska nową nawierzchnię jezdną. W celu osiągnięcia zamierzonych celów projekt niezbędne jest wykonacie następujących drogowych robót budowlanych: wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla odpowiedniej kategorii ruchu, poprawę geometrii skrzyżowań drogi gminnej, regulację łuków drogi gminnej,przebudowę zjazdów do posesji, remont istniejących elementów odwodnienia. Zadanie zostało powtórzone z uwagi na oczekiwanie na liście rezerwowej RFRD.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosi około 1.176.548,00 zł
 
Remont drogi gminnej nr 102091N w miejscowości Kopanka Druga
Wniosek w trakcie rozpatrywania
Zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej nr 102091 prowadzącej do miejscowości Kopanka Druga. Dzięki przebudowie wspomniana droga zyska nową nawierzchnię jezdną. W celu osiągnięcia zamierzonych celów projekt niezbędne jest wykonacie następujących drogowych robót budowlanych: wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla odpowiedniej kategorii ruchu, poprawę geometrii skrzyżowań drogi gminnej, regulację łuków drogi gminnej,przebudowę zjazdów do posesji, remont istniejących elementów odwodnienia. Zadanie zostało powtórzone z uwagi na oczekiwanie na liście rezerwowej RFRD.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosi około 4.614.774,00 zł
 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 1010 w miejscowości Dworki
Wniosek w trakcie rozpatrywania
Zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej nr 1010 prowadzącej w miejscowości Dworki. Dzięki przebudowie wspomniana droga zyska nową nawierzchnię jezdną. W celu osiągnięcia zamierzonych celów projekt niezbędne jest wykonacie następujących drogowych robót budowlanych: wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla odpowiedniej kategorii ruchu, poprawę geometrii skrzyżowań drogi gminnej, regulację łuków drogi gminnej,przebudowę zjazdów do posesji, remont istniejących elementów odwodnienia. Zadanie zostało powtórzone z uwagi na oczekiwanie na liście rezerwowej RFRD.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosi około 1.379.734,00 zł
 
Remont drogi gminnej nr 102011 N tj. ul. Nowodworskiej w miejscowości Jegłownik
Wniosek w trakcie rozpatrywania
Zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej w ciągu której przebiega ulica Nowodworska w miejscowości Jegłownik. Dzięki przebudowie wspomniana ulica zyska nową nawierzchnię jezdną. W celu osiągnięcia zamierzonych celów projekt niezbędne jest wykonacie następujących drogowych robót budowlanych: wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla odpowiedniej kategorii ruchu, poprawę geometrii skrzyżowań drogi gminnej, regulację łuków drogi gminnej,przebudowę zjazdów do posesji, remont istniejących elementów odwodnienia.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosi około 1.248.747,00 zł
 
Remont drogi gminnej nr 102073 N tj. ul. Okrężnej w miejscowości Gronowo Elbląskie
Wniosek w trakcie rozpatrywania
Zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej w ciągu której przebiega ulica Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie. Dzięki przebudowie wspomniana ulica zyska nową nawierzchnię jezdną. W celu osiągnięcia zamierzonych celów projekt niezbędne jest wykonacie następujących drogowych robót budowlanych: wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla odpowiedniej kategorii ruchu, poprawę geometrii skrzyżowań drogi gminnej, regulację łuków drogi gminnej,przebudowę zjazdów do posesji, remont istniejących elementów odwodnienia. Zadanie zostało powtórzone z uwagi na oczekiwanie na liście rezerwowej RFRD.
Koszt całości inwestycji wg wniosku wynosił około 1.246.968,00 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją