Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Zagospodarowanie Przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

  • 12-04-2021
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16 KWIETNIA 2021 r. do 12 MAJA 2021 r.
w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie w godzinach od 9.00 do 14.00.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Gronowo Elbląskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej,
 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
 
 
 1. Karczowiska Górne (uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr XIII/75/2019 dnia 30 grudnia  2019r);
 2. Fiszewo - działka nr 21/108, obręb geodezyjny Fiszewo, gm. Gronowo Elbląskie (uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr X/57/2019 z dnia 25 września  2019r.)
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod
numerem telefonów: (55) 231-56-13 wew. 39 lub 51. Projekty planów miejscowych wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

PROJEKT PLANU

TERMIN

Karczowiska Górne (uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie NR XIII/75/2019 dnia 30 grudnia  2019r);

10 maj 2021
godz.10.00-11.00
Fiszewo - działka nr 21/108, obręb geodezyjny Fiszewo,
gm. Gronowo Elbląskie (
uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr X/57/2019 z dnia 25 września  2019r.)

10 maj 2021
godz.11.00-12.00
w budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności 3,
82-335 Gronowo Elbląskie
Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.
Pisma należy kierować na adres:
Urząd Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie,
lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres mail: mpzp@gminagronowo.pl  lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu
i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie na adres tutejszego Urzędu Gminy, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail  mpzp@gminagronowo.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.  Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie i na stronie internetowej  http://www.gminagronowo.pl/.
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
-  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gronowo Elbląskie reprezentowana przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z siedzibą w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności 3,
z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail:
Wyślij e-mail lub telefonicznie pod nr telefonu +48 501-573-375 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
-Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ oraz w siedzibie Administratora.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją