Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/5336/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gronowo-elblaskie.html

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  • 24-01-2022
OD DNIA 01.01.2022 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie utworzony jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o. o, przy ul. Mazurskiej 42, 82-300 Elbląg. Telefon: 55 236 12 25
 
poniedziałek
06:00–17:30
wtorek
06:00–17:30
środa
06:00–17:30
czwartek
06:00–17:30
piątek
06:00–17:30
sobota
06:00–13:30
niedziela
Zamknięte
Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mogą przekazać do w/w PSZOK odpady zebrane w sposób selektywny, takie jak:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg na rok na jedno gospodarstwo domowe;
11) opony samochodowe w ilości 4 sztuk na rok na jedno gospodarstwo domowe;
12) odpady tekstyliów i odzieży.
Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. W przypadku dostarczenia odpadów do PSZOK w formie zmieszanej, dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania, jeśli odmówi ich posortowania, osoba obsługująca PSZOK może odmówić ich przyjęcia.
UWAGA!!!
Chęć wywózki odpadów należy w pierwszej kolejności zgłosić w Urzędzie Gminy, następnie pobrać oświadczenie (w zał.) na podstawie którego możliwe będzie pozostawienie odpadów w ZUO.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją