Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Programy Rządowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

  • 21-12-2021
Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1 ) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia:
2 ) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r . o rzemiośle,
b ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy :3 ) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin , zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją