Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Programy Rządowe

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „ Poznaj Polskę "

  • 21-12-2021
To program , w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów , miejsc pamięci , obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki . Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego . Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W 2021 r. priorytetowe obszary edukacyjne to:
- Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
- Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego.
- Kultura i dziedzictwo narodowe.
Największe osiągnięcia polskiej nauki Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:
a ) klasy I - lll w szkołach podstawowych,
b ) klasy IV - Vlll w szkołach podstawowych,
c ) szkoły ponadpodstawowe.
W ramach „ Poznaj Polskę " dofinansowaniu w 80 % podlegają wycieczki:
• jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł.
• dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł.
• trzydniowe - do kwoty 15 tys. zł.
W 2021 r. Gmina Gronowo Elbląskie zawarła porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „ Poznaj Polskę ".
Całkowity koszt zdania: 34774,00
Dofinansowanie z budżetu państwa ( dotacja celowa ): 22.590,00
                                                                                          Wkład własny: 13 400,00
                                                                                          Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.
                                                                                          Jednostki oświatowe objęte wsparciem finansowym:
  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim,
  2. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją