Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Dostępność

ZARZĄDZENIE NR18/0G/2020 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

  • 06-04-2022
 
 
ZARZĄDZENIE NR18/0G/2020
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności
 

 
Na podstawie art.14 ust.l ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.poz.1696 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyznaczam Pana Łukasza Skrzypińskiego - Kierownika Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności zwanym dalej „Koordynatorem’ ’.
§ 2.1 .Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1)     wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Gronowo Elbląskie;
2)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3)      monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Gronowo Elbląskie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2.Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Gronowo Elbląskie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gronowo Elbląskie oraz Koordynatorowi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją