Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GKRPA

Dofinansowanie projektów związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

 • 10-02-2023
Dofinansowanie projektów związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
Termin załatwienia: W zależności od częstotliwości spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gronowie Elbląskim (nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku).
Osoba kontaktowa: Inspektor Kukla Izabela
Miejsce załatwienia: pok. nr 22
Telefon kontaktowy: (55) 231 56 13 wew. 47
Sposób załatwienia:
 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na 30 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania do Sekretarza GKRPA (Kukla Izabela). 
 2. Wniosek zostanie rozpatrzony i zaopiniowany przez GKRPA.
 3. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, do chwili wyczerpania przewidzianych na ten cel środków.
 4. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania środków w terminie 7 dni od posiedzenia przekaże Sekretarz GKRPA. 
 5. Wnioskodawca po wykonaniu zadania zobowiązuje się do złożenia sprawozdania oraz faktur z realizacji zadania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gronowie Elbląskim w terminie do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania (nie później jednak niż do dnia 15 grudnia roku, w którym był realizowany projekt).
 6.  Brak złożenia sprawozdania w terminie, stanowić będzie podstawę do pozbawienia wnioskodawcy możliwości ponownego ubiegania się o wykonywanie zadań.
 7. Niewykorzystane środki wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić w terminie 14 dni po wykonaniu zadania na rachunek Gminy Gronowo Elbląskie.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gronowie Elbląskim wydatkowania przez Wnioskodawcę przyznanych środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wycofa przyznane środki finansowe oraz zażąda od Wnioskodawcy zwrotu kwoty już wydatkowanej.
 9. W przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę wysokości przyznanych środków finansowych różnicę pokrywa Wnioskodawca.
 10. Prawo kontroli u wnioskodawcy przysługuje upoważnionym członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gronowie Elbląskim.
 11. Wzór wniosku oraz sprawozdania jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie.
Miejsce dostarczenia dokumentów: Urząd Gminy, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, pok. nr 22.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023, poz. 165);
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2023 poz. 172);
 3. Uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją