Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Termomodernizacja budynku byłego gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim

  • 13-09-2023
Beneficjent: Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4  - Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim”
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum w Gronowie Elbląskim – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej zarządzanego przez Gminę. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynku użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych.
Efekty projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
Wartość całkowita projektu: 5 437 112,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 131 975,70 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Termomodernizacja budynku byłego gimnazjum

W lipcu biezącego roku zostały ukończone roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku byłego Gimnazjum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim, zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 6A, 82-335 Gronowo Elbląskie, z lokalizacją na działce nr 10/10. Zadanie zrealizowane zostało  z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A. Prace zostały przeprowadzone przez firmę budowlaną MARAD z Elbląga, która to w zakresie prac termomodernizacyjnych zrealizowała mi.:
  • izolację termiczną ścian zewnętrznych,
  • izolację termiczną ścian fundamentowych,
  • wymianę okien
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • skucie luźnych tynków.
  • zabezpieczenie ścian preparatami p. wilgociowymi i p. grzybowymi. Uzupełnienie zniszczonych skorodowanych tynków oraz spoin, wzmocnienie narożników,
  • odkopanie (odcinkowo) ścian fundamentowych, zabezpieczenie p.wilgociowo dyspersyjną masą bitumiczno- kauczukową, wodną do konserwacji i hydroizolacji fundamentów i gruntowania. W przypadku skorodowanych fundamentów – uzupełnienie, wzmocnienie.
  • zdemontowanie rynien i rur spustowych i zamontowanie nowych
Przeprowadzone prace budowlane przyczyniły się również do wykonania kilku założeń planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją