Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńZarządzanie Kryzysowe

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ELBLĄGU

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ELBLĄGU
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie powiatu elbląskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421).
§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ognisk tej choroby w gospodarstwach położonych w miejscowości Karczowiska Górne, gmina Gronowo Elbląskie, w miejscowości Rozgart, gmina Gronowo Elbląskie i w miejscowości Zwierzno, gmina Markusy, powiat elbląski określa się:
 
1)
- obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Karczowiska Górne, w gminie Gronowo Elbląskie obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) w gminie Gronowo Elbląskie: Gajewiec, Jasionna, Jegłownik, Karczowiska Górne, Mojkowo, Szopy, Wikrowo,
b) w gminie Elbląg: Raczki Elbląskie,
- obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonej w miejscowości Rozgart, gmina Gronowo Elbląskie oraz wokół ogniska choroby stwierdzonej w miejscowości Zwierzno, gmina Markusy obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) w gminie Gronowo Elbląskie: Rozgart, Różany,
b) w gminie Markusy Kępniewo, Zdroje, Złotnica, Zwierzno, Zwierzeńskie Pole,
2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) miasto Elbląg,
b) w gminie Gronowo Elbląskie: Błotnica, Dworki, Fiszewo, Gronowo Elbląskie, Nowy Dwór Elbląski, Nogat, Kopanka Pierwsza, Kopanka Druga, Oleśno, Wiktorowo,
c) w gminie Elbląg :Adamowo, Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi, Gronowo Górne, Helenowo, Janowo, Janów, Kazimierzowo, Nowe Pole, Nowina, Tropy Elbląskie Władysławowo,
d) w gminie Markusy: Balewo, Brudzędy, Dzierzgonka, Jezioro, Jurandowo, Krzewsk, Markusy, Nowe Dolno, Rachowo, Stalewo, Stare Dolno, Stankowo, Węgle-Żukowo, Wiśniewo, Żółwiniec, Żurawiec, DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 22 kwietnia 2021 r.
Poz. 1500
e) w gminie Rychliki: Grądowy Młyn, Jankowo, Kwietniewo, Powodowo, Święty Gaj.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;
b) niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.
7) przeprowadzić poszukiwanie padłych wolno żyjących ptaków - w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
8) zgłaszanie przypadków padnięć wolno żyjących ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków. Dziennik Urzedowy Województwa Warminsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1500
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.
§ 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Elblągu, Prezydentowi Miasta Elbląga, Staroście Elbląskiemu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Elblągu, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu, Wójtowi Gminy Elbląg, Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie, Wójtowi Gminy Markusy i Wójtowi Gminy Rychliki, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich.
§ 9. Wójt Gminy Elbląg, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie i Wójt Gminy Markusy oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 6; Prezydent Miasta Elbląga , Wójt Gminy Elbląg, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, Wójt Gminy Markusy i Wójt Gminy Rychliki oznaczą obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków w sposób określony w § 5 pkt 4. Dziennik Urzedowy Województwa Warminsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1500
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu elbląskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu Alicja Czebiołko
Dziennik Urzedowy Województwa Warminsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1500
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140