Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGospodarka Komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 
czytaj dalej

Płukanie sieci wodociągowej na terenie gminy Gronowo Elbląskie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 22.03.2021 roku do 27.03.2021 roku przystępuje do płukania sieci wodociągowej na terenie gmin Gronowo Elbląskie oraz Elbląg (na obszarze obsługiwanym przez naszą spółkę).
Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Fiszewo

Szanowni mieszkańcy,
w imieniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, w związku z awarią przyłacza informujemy, że w dniu 18 marca 2021 roku od godziny 7:30 do godziny 15:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w miejscowości Fiszewo.
czytaj dalej

Informujemy, że 21 września 2020 r. (poniedziałek) na terenie Gminy Gronowo Elbląskie rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych ....

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

Zarządzenie nr 16

.. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki...

 
ZAWIADOMIENIE
 
W związku z Uchwałą nr XIV/81/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
od dnia 1 maja 2020 r. zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 maja 2020 r. wszyscy mieszkańcy na terenie Gminy Gronowo Elbląskie są zobowiązani do segregowania odpadów.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wynosić będzie
23,00 zł za jednego mieszkańca.
W przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów na danej nieruchomości,
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie decyzją administracyjną ustali wyższą stawkę opłaty, tj. 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za miesiące,
w którym doszło do naruszenia zasad segregacji.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas na jednego mieszkańca przysługiwać będzie ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że od 1 maja 2020 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do składania nowej deklaracji „śmieciowej”.
Nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana deklaracji tj. do 10 czerwca 2020 r. Niedopełnienie wyżej przytoczonego obowiązku przez właściciela nieruchomości, spowoduje wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji, określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
OBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku           w gminach   (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne      i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 
 Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać             w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie pok. nr 13 lub pod nr tel. 55 231 56 13 wew. 41/44.

Informujemy że w harmonogramie odbioru odpadów ....

Informujemy że w harmonogramie odbioru odpadów wystąpił błąd.
Zmiana następuje w sektorze III. Wywóz plastiku w dn. 13 i 27.03, szkło 19.03.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 8:30 do 16:30
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140