Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

I.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (na rok szkolny 2022/2023) należy składać w  terminie od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
-    W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych, wniosek należy złożyć w terminie do 15.10.2022 r.               

II.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

-    Rodzice niepełnoletniego ucznia
-    Pełnoletni uczeń
-    Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka
-    Świadczenie może być również przyznawane z urzędu
III.    KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE
  • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
IV.    SZCZEGÓŁY REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc (w przypadku, gdy zmieniła sytuacja w rodzinie) bądź na cały okres trwania nauki ucznia w danym roku szkolnym; tj. 10 miesięcy.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność przedstawiania imiennych faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne. Dokumenty rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) potwierdzają celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży;
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, itp. miały adnotację „szkolny”, obuwie „sportowe”

Jeśli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Stypendia szkolne będą wypłacane po przedstawieniu dowodów zakupu.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
DOKUMENTY SKŁADANE W UZUPEŁNIENIU DO WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE
 - ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O OTRZYMANYM W MIESIĄCU SIERPNIU WYNAGRODZENIU, ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI POTRĄCONEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
- W PRZYPADKU PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPODATKOWANEJ PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH:
ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O:
-   FORMIE OPODATKOWANIA
- OSIĄGNIĘTYM DOCHODZIE ZA 2020 ROK ZAWIERAJĄCYM INFORMACJĘ O (WYSOKOŚĆI PRZYCHODU, KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU, RÓŻNICY POMIĘDZY PRZYCHODEM, A KOSZTAMI JEGO UZYSKANIA, DOCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIŻ POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ODLICZONYCH OD DOCHODU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, NALEŻNEGO PODATKU, ODLICZONYCH OD PODATKU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
- W PRZYPADKU PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASADACH RYCZAŁTU ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ O FORMIE OPODATKOWANIA ORAZ DOWODY OPŁACENIA SKŁADEK W ZUS, A TAKŻE OŚWIADCZENIE OSOBY O OSIĄGNIĘTYM DOCHODZIE ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021 R.
- W PRZYPADKU PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z ZUS – DECYZJA W SPRAWIE  (EMERYTURY , RENTY RODZINNEJ, RENTY CHOROBOWEJ, ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO, ZASIŁKU REHABILITACYJNEGO, ZASIŁKU CHOROBOWEGO, ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO) WRAZ Z DOWODEM JEGO OTRZYMANIA W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2021 R.
- W PRZYPADKU POZOSTAWANIA BEZ PRACY - OŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU/ NIE ZAREJESTROWANIU  W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
- W PRZYPADKU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO: ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI TEGO GOSPODARSTWA W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH ORAZ DOWÓD OPŁACENIA SKŁADEK ZA OSTATNI KWARTAŁ
- W PRZYPADKU POBIERANIA ZASIŁKÓW Z GOPS DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA (ZASIŁEK STAŁY, ZASIŁEK OKRESOWY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, DODATEK MIESZKANIOWY, DODATEK ENERGETYCZNY)
- W PRZYPADKU OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW WYROKI SĄDOWE MÓWIĄCE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW
- W PRZYPADU ŚWIADCZENIA ALIMENTÓW (BIEŻĄCYCH) NA RZECZ INNYCH OSÓB NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYROK SĄDOWY DOTYCZĄCY WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW WRAZ Z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY.
-W PRZYPADKU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA: ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023 wynosi:
  • Kryterium osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł.
  • Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł.

    Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł
                                      Wniosek stypendium socjalne.pdf

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
UG_Gronowo_Elblaskie
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140